بررسی و شناسایی گونه های مختلف مالاسزیا جدا شده از افراد سالم و نیز مبتلایان به درماتیت آتوپیک و درماتیت سبوروئیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مخمرهای جنس مالاسزیا جزء فلور طبیعی پوست انسان محسوب می شود.این ارگانیسم ها تحت شرایط خاصی قادر به ایجاد بیماری هستند.از آن جایی که تاکنون در ایران مطالعات کمی به منظور جداسازی وشناسایی گونه های مختلف مالاسزیا صورت گرفته است ، از این رو بررسی حاضر با هدف جداسازی و شناسایی گونه های مختلف مالاسزیا از ضایعات بیماران مبتلا درماتیت آتوپیک (AD) ، درماتیت سبوروئیک (SD) و افراد سالم طراحی گردید. در این بررسی از 81 فرد بیمار( 34 نفر مبتلا به AD 47 نفر مبتلا به SD) 40 فرد سالم نمونه گیری به عمل آمد. آزمایش مستقیم و کشت بر روی نمونه ها انجام شد. مخمرهای جدا شده بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و ویژگی های فیزولوژیک مورد شناسایی قرار گرفتند. در این بررسی 56 نفر از بیماران (69/1%) را زنان و25 نفر (30/9%) را مردان تشکیل می دادند. بیشترین میزان بیماری در گروه سنی 30-21 (41/3%) سال مشاهده شد. نتایج کشت 85/1% مبتلایان به SD و 47/1% مبتلایان به AD و 77/5% افارد سالم مثبت شد .نتایج کشت در گروه بیماران آتوپیک ،سبوروئیک وسالم نیز دارای اختلاف معنی داری آماری می باشد
X2, P=0.001). نتیجه کشت مثبت در گروه سبوروئیک بیش از آتوپیک بود.نتایج این تحقیق گویای آن است  که مالاسزیا گلوبوزا شایع ترین گونه های جدا شده از بیماران مبتلا به AD و SD  می باشد.

کلیدواژه‌ها