بررسی تشخیص ملکولی استافیلوکوکوس اورئوس توسط ژن های SEA-SEB-SEC- 23SR rRNA و روش کشت میکروبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای وش PDCR با روش کشت میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. دو ترکیب اصلی دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس ، پپتید گلیکان و اسیدهای تیکوئیک وابسته است که به علت سختی این نوع کوکسی گرم مثبت و عدم تاثیر آنزیم های لیزوزیم ،پروتئاز K یا موتیلایزین، از لیز سلولی در ازت مایع استفاده گردید. به علت تنوع گونه ای( شامل 7 گونه و 27 تحت گونه) وهمچنین نقش این باکتری در بهداشت مواد غذایی ، تشخیص سریع ودقیق آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این بررسی از ژن 23SR rRNA که در انواع  استافیلوکوکوس ها محافظت شده است استفاده گردید که مشخص شد که تشخیص این باکتری با استفاده از روش ملکولی با پرایمرمذکور از سایر باکتری ها گرم مثبت امکان پذیر و کاملا اختصاصی است.و همچنین از سه برابر پرایمر دیگر(A,B,C) جهت شناسایی واریته باکتری در روش PCR استفاده شد.در آزمایش انجام شده بر روی باکتری استرپتوکوکس فکالیس به عنوان کنترل منفی با استفاده از این پرایمرها ی اختصاصی ، نتایج آن بود که هیچگونه باندی در ژل الکتروفورز بدست نیامد و اختصاصی بودن آزمایش به اثبات رسید. محصولات بدست آمده 499و 102و 164و 451 bp به ترتیب برای ژن های  23SR rRNA ,A,B,C بوده وهمچنین میزان دقت آزمایش (10)سلول در روش PCR بودکه در مقایسه با کشت میکروبی
102 سلول قابل ملاحظه است.
 

کلیدواژه‌ها