کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ویروس عامل بیماری نیوکاسل (NDV) یکی از مهمترین عوامل بیماری های ویروسی طیور می باشد ، که سبب واگیری و مرگ ومیر شدید در طیور و گونه های متعددی از پرندگان می شود.پروتئین F ویروس جهت نفوذ و تکثیر ویروسی در حیوانات آلوده نقش محوری دارد. کلونینگ و بیان ژنوم کد کننده پروتئین F جهت تولید واکسن تحت واحد و همجچنین تولید آنتی بادی مونوکلنال علیه پروتئین F می تواند گتمهای جدیدیبرای شناسایی و پیشگیری از بیماری نیوکاسل باشد. در این پژوهش ژنوم کد کننده پروتئن F ویروس نیوکاسل توسط تکنیک RT-PCR تکثیر گردید.ژنوم دلخواه پس از خالص سازی  در T.A وکتور (RTZ57 R/T) کلون گردیده و سپس در باکتری DH5 a ترانسفورم شد. پس از تایید کلونینگ ، قطعه مورد نظر از حامل پلاسمیدی جدا گردیده ،و توالی نوکلئوتیدی تشکیل دهنده آن تعیین وجهت مقایسه با توالی کد کننده پروتئین F ویرویسهای نیوکاسل موجود در بانک ژن توسط نرم افزار Blast مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مشابهت نوکلئوتیدی با سویه هایSterna /astr و Italy/3286/00  و(98%) و کمترین تشابه نوکلئوتیدی با سویه های JS-2/98 و LZ-CH-A7/96 و (93%) گزارش شد.

کلیدواژه‌ها