بررسی اثرات بالینی و هیستوپاتولوژیکی داروی Celecoxib بعد از ترومای جراحی لثه در خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق اثرات بالینی وهیستوپاتولوژیکی داروی سلوکسیب که معمولا به عنوان ضد درد و التهاب بعد از عمل جراحی استفاده می شود بر روی روند ترمیم ترومای ایجاد شده توسط جراحی مورد مطالعه قرار گرفت.لذا 15 سر خرگوش نژآد سفید نیوزلندی با شرایط یکسان انتخاب شد و بعد از شماره گذاری به 3 گروه مجزا تقسیم شد که در هر گروه 5 خرگوش قرار داشت سپس در هر سه گروه بعد از بیهوشی توسط زایلازین و کتامین ،یک ترومای جراحی توسط پانچ بیوپسی به شکل حلقوی در فک پایین طرف راست و سمت جانبی ایجاد شده و اثرات دارو پس از 12 روز در دوز بالا (30mg/kg/day) و پایین (15mg/kg/day) در مقایسه با گروه شاهد که دارو نما مصرف کرده بودند ،از لحاظ بالینی وهیستوپاتولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که مصرف این دارو روی روند التیام تاثیر مثبت داشته است که این موضوع با مشاهدات بالینی و مقایسه فتومیکرو گرافهای هر دو گروه مصرف کننده دوز بالا و دوز پایین دارو در مقایسه با گروه شاهد واضح بود. همچنین مشخص شد که میزان دوز بالای دارو سلکوکسیب تاثیر بهتری در ترمیم نسبت به دوز پایین داشته است.

کلیدواژه‌ها