بررسی شیرهای خام عرضه شده چند دامداری به یکی از کارخانه های تولید شیر استان تهران از نظر آلودگی به باکتریهای سرما دوست ، مقاوم به حرارت و گرما دوست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در صورت سلامت حیوان ،شیر تا زمانی که در داخل پستان است حالت استریل دارد اما به محض خارج شدن میکروارگانیسمهایی از منابع مختلف آن را آلوده می کنند . از جمله باگکتریهای موجود در شیر گروههای باکتریهای سرما دوست و سرماکرا ،مقاوم به حرارت و گرما دوست هستند که هر یک منشا خاصی باعث آلودگی شیر می شوند . لذا به منظور تعیین آلودگی این گروههای باکتریایی و منشا باکترایی آنها این بررسی انجام گرفت . هدف از این بررسی ارزیابی وضعیت بهداشتی دامداری های مختلف و وضعیت آلودگی شیر تولید شده و عرضه شده به کارخانه توسط این دامداری ها از نظر جمعیت های مختلف باکتریایی بود.در این مطالعه 50 نمونه شیر خام عرضه شده به یکی از کارخانه های تولید فرآورده های لبنی استان تهران از نظر آلودگی به باکتری های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت . بیشترین تعداد باکتری سرما دوست قبل از پاستاریزاسیون
106*3/2 CFU/ml وکمترین میزان آن
103*1/6 CFU/ml به دست آمد.باسیلوسها و کوکسی های گرم مثبت عمده باکتری های شناسایی شده بودند .بیشترین تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت در نمونه های مورد آزمایش 106 *5 CFU/ml و کمترین میزان آن منقی تعیین گردید . باسیلوسهای گرم مثبت ها گدار ، کوکسی های گرم مثبت و باسیلوسهای گرم منفی باکتریهای شناسایی شده بودند . باکتریهای گرمادوست در 18 نمونه از نمونه های مورد آزمایش منفی بوده و در 20 نمونه میانگین این باکتریها 10*1/5 CFU/ml تعیین گردید.در 12 نمونه تعداد باکتریهای گرما دوست بالا بود وبیش از CFU/ml 500 به دست آمد .باکتریهای جداشده شامل باسیلوسهای گرم مثبت اسپوردارو باسیلوسهای گرم مثبت بدون اسپور بودند. وضعیت موجود نشان دهنده بالا بودن آلودگی شیر در بعضی دامداریها می باشد به همین علت احتمالا آموزشهای لازم به شکل موثرتر جهت آگاهی دادن به دامداران به منظور کاهش آلودگی های شیر خام موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها