سنجش آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو و مقایسه آن با جیره غذایی و نوع دامداری در شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه 120 نمونه شیر خام از 40 دامداری سنتی و نیمه صنعتی شهرستان بابل در زمستان 1384 گرفته شد و پس از سانتریفوژ ، چربی روی آن برداشته و شیر بدون چربی از نظر وجود  آفلاتوکسین (AFM1) , وM1 با روش ELISA رقابتی مورد سنجش قرار گرفت. همزمان نوع جیره مصرفی ثبت گردید. از 120 نمونه 68 نمونه (56/7%) بین 50 تا 352/3 نانو گرم در لیتر و 52 نمونه (43/3%)  بین 4 تا 50 نانو گرم در لیتر آلودگی  آفلاتوکسین  M1 داشتند.میزان آلودگی (بیش از 50 NG/L) در ماه های دی ، بهمن و اسفند به ترتیب برابر با 40درصد ،65 درصد و 65 درصد نمونه ها بود. بطور کلی 56/7 درصد نمونه ها بیش از حد مجاز کمیته اروپایی (50NG/L) آلودگی به آفلاتوکسین M1و (AFM1) داشتند.میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در تمامی نمونه ها بین 4 نانوگرم درلیتر تا 352/3 نانو گرم در لیتر (میانگین 102/73NG/L )متغیر بود. تخمین آلودگی AFB1 از روی آلودگی AFM1 در مواد غذایی دامهای شیری نشان می دهد که 0.25mg/kg تا 22 می باشد که بطور اساسی 46/7 درصد موارد بیشتر از دستور استانداردکمیته اروپایی (5mg/kg ) است. باتوجه به استاندارد کدکس الیمانتاریوس هیچکدام از نمونه ها آلودگی بیش از حد این استاندارد را نشان ندادند.بیشترین میزان آلودگی مربوط به دامداریهایی است که از جیره غذایی نان ، تفاله تخم پنبه مصرف می کردندو کمترین میزان آلودگی مربوط به جیره غذایی علوفه سبز ؛پوست ذرت و کاه بوده است. ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی AFM1 شیر وماه های مختلف فصل زمستان ف نوع دامداری (سنتی و نیمه صنعتی) و نوع جیره غذایی از لحاظ تست آماری بدست نیامد. برای به حداقل رساندن آفلاتوکسین M1 در شیر، جیره غذایی دام بایستی به طور مرتب از نظر آفلاتوکسین مورد ارزیابی قرار گیرند وتا حد امکان از آلودگی قارچی دور نگه داشته شود.

کلیدواژه‌ها