بررسی اثر اسیدوز بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی ذاتی گوسفندان نژاد قزل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر اسیدوز بر برخی شاخصای ایمنی ذاتی ، در سه تیمار آزمایشی (گروه شاهد، اسیدوز تحت حاد ،اسیدوز حاد) با 5 تکرار و در قالب طرح چرخشی (Change-over desing) انجام گرفت.القاء اسیدوز با استفاده از جیره با کنسانتره بالا صورت گرفت و برای ممانعت از بروز اسیدوز در گروه شاهد، ازموننسین اسنفاده شد. درپایان هر دوره آزمایشی ، خونگیری از ورید وداج به عمل آمدتا شمارش تعداد تام گلبولهای سفید،شمارش تفکیکی گلبولهای سفید و آزمایش فاگوسیتوز انجام میگیرد.نهایتا متوسط درصد نوتروفیل فاگوسیتوز کرده ومتوسط تعداد مخمر فاگوسیتوز شده توسط هر نوتروفیل درهر تیمار تعیین شد. برای تعیین PH محتویات شکمبه ، به روش رومینوسنتز نمونه مایع شکمبه گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسید حاد(PH<5/2) و تحت حاد (PH 5/2-5/6) ، موجب کاهش بسیار معنی دار برخی اندیسهای فاگوسیتوز می کردد (P<0.01) بنابراین اسیدوز (حاد و تحت حاد) می تواند گوسفند را مستعد عفونتهای بعدی کند. در شمارش تام و تفکیکی گلبولهای سفید در تیمارهای مختلف ، اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد(p>0.05).

کلیدواژه‌ها