بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سقط جنین از موارد شایع در تمام دنیا بوده و ضررهای اقتصادی ناشی ازآن از مسائل عمده در صنعت پرورش گاوهای شیری است. هدف از این بررسی تعیین عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین و بررسی راههای کنترل آن می باشد. در این بررسی از 29 نمونه سقط شده (چند نمونه جمع آوری  ترشحات رحمی بخاطر عدم دسترسی به جنین سقط شده) آزمایش میکروبیولوژی صورت گرفت تمامی گاوهای سقط کرده از نظر آزمایش سرولوژیک بروسلوز منفی بوده اند. از نمونه ها به طور استریل در آزمایشگاه شبکه دامپزشکی استان بررسی باکتریایی و قارچی صورت گرفته و از 8 نمونه (27/5%) میکروارگانیسم جدا نگردید و از 21 نمونه (72/5%) باقی مانده 31 میکروارگانیسم مختلف به این شرح جدا گردید : اشرشیاکلی 12 مورد، استرپیتوکوکوس اورئوس 4 مورد ، استافیلوکوکوس اپیدرمیکوس 3 مورد ،استرپیتوکوکوس فکالیس 3 مورد ، آسپرژیلوس 5 مورد ، باسیلوس 4 مورد

کلیدواژه‌ها