مطالعه اثر لوامیزول هیدروکلراید بر عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توجه به آندمیک بودن بیماری نیوکاسل رد ایران ، همه ساله این بیماری خسارات شدیدی را به صنعت مرغداری کشور وارد می کند. یکی از راههای پیشگیری و مبارزه با این بیماری واکسیناسیون به موقع می باشد. لوامیزول هیدروکلراید دارویی است که با تقویت اثر ایمنی می تواند موجب تقویت اثر واکسیناسیون شود. این آزمایش روی 225 قطعه جوجه گوشتی یکروزه که به 5 گروه تقسیم شدند، انجام شد.گروه اول هیچ دارویی مصرف نکرد. گروه دوم لوامیزول را از یک روزگی به صورت تزریق زیرجلدی دریافت کرد. گروه سوم لوامیزول را از یک روزگی به صورت آشامیدنی دریافت کرد.گروه چهارم داروی لوامیزول هیدروکلراید را همزمان با مصرف واکسن B1 به صورت تزریق زیر جلدی دریافت کرد.گروه پنجم دارای لوامیزول هیدروکلراید را همزمان با مصرف واکسن B1 به صورت آشامیدنی دریافت کرد. از هر پرنده دو نمونه خون یکی 10 روز پس از واکسن B1 ودیگری  10 روزپس از واکسن لاسوتا برای آزمون HI و شمارش لنفوسیتهای خونی گرفته شد.نتایج آماری حاصل نشان داد که از نظر میانگین تیتر HI و تعداد لنفوسیت هابعد از واکسن B1 ، بین گروه شاهد با سایر گروهها تفاوت معنی داری وجود دارد(p<0.05) .ولی در آزمایش نمونه دوم که پس از واکسن لاسوتا گرفته شده بود بین پنج گروه تفاوت آماری معنی داری دیده نشد.ضریب تبدیل غذایی گروه ها نیز محاسبه شد که در پایان دوره تفاوت آماری معنی داری بین 5 گروه مشاهده نشد.در نتیجه استفاده ازاین دارو می توند موجب تقویت اثر واکسیناسیون بعد از واکسن اول گردد.

کلیدواژه‌ها