بررسی فراوانی اسهال روتاویروسی گوساله ها در گاوداری های استان چهارمحال بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی فراوانی اسهال روتاویروسی گوساله ها این مطالعه در طول یک سال از پاییز 1382 تا پاییز1383 روی 200 نمونه مدفوع اخذ شده از گوساله های اسهالی با سن زیر دو ماه در گاوداری های نقاط مختلف استان چهارمحال بختیاری به روش الایزا با استفاده از کیت تجاری Anting detection of Rotavirus  ساخت شرکت Bio-x diagnostics  بلژیک انجام گرفت.از مجموع 20 نمونه مورد مطالعه تعداد37 نمونه (18/5 درصد) از وجود روتا ویروس مثبت بودند. در فصول مختلف سال کمترین میزان آلودگی در فصل تابستان با 6 درصد و بیشترین مقدار آلودگی در فصل زمستان با 48 درصد آلودگی برآورد گردید. فراوانی آلودگی در جنس 14/28 درصد و در گوساله های ماده برابر 20/13 درصد تعیین شد. در گوساله های مربوط به گاوداری های واجد مدیریت بهداشتی مناسب ، فراوانی اسهال روتا ویروسی برابر 5/19 درصد و درگوساله های مربوط به گاوداری های فاقد مدیریت مناسب بهداشتی برابر 63/04 درصد براورد شد.در گروه های سنی مختلف کمترین فراوانی اسهال روتاویروسی در گروه سنی 7-1 روزه با 3/17 درصد آلودگی و بیشترین مقدار آلودگی در گروه سنی 21-15 روزه با 66/66 درصد آلودگی براورد شد. تجزیه وتحلیل آماری یافته های حاصل ، نشان گر وجود ارتباط آماری معنی داری بین فراوانی آلودگی با فصل و وجود مدیریت بهداشتی در گاوداری بود. فراوانی آلودگی در گوساله های 21-15 روز اختلاف آماری معنی داری با گوساله های سایر سنین داشت اما ارتباط آماری خطی بین افزایش سن وافزایش آلودگی مشاهده نشد. در مجموع با توجه به نتایج حاصله ، رعایت اصول بهداشتی در زایمان خصوصا در فصول سرد در کاهش فراوانی اسهال روتاویروسی گوساله نقش به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها