بررسی وجود رینوسپورریدیوزیس در اردکها و غازهای شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رینوسپوریدیوم سیبری پروتوزوآی  آبزی از رده Mesomycetozea و راسته Dermocystida است که باعث عفونت جلدی مخاطی نادر رینوسپوریدیوزیس در انسان ، حیوان و پرندگان می شود. عفونت به صورت ضایعات پولیپی ، توموری یا پاپیلومایی یا زگیلی شکل مشخص می شود. از آنجایی که درباره این بیماری در انسان وحیوان مطالعه کمی در ایران صورت گرفته است ، لذا از مهر1383 تا دی 1384 تعداد 4700 اردک بومی و 800 اردک اسرائیلی (Musccvy) و300 غاز، جمعا 5800 نمونه در دسترس بطور تصادفی در شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا مجاری بینی این پرندگان از نظر وجود ضایعات پولیپی مورد توجه قرار می گرفت.از این تعدا 4 (0.08 درصد) اردک بومی و 4 (0.5 درصد) اردک اسرائیلی مشکوک به وجود ضایعات پولیپی بودند و در هیچ نمونه غازی این ضایعات مشاهده نشد.نمونه های مشکوک در شرایط برداشته شد و پس از آزمایش مستقیم با پتاس 10 درصد و نیز انجام آزمایشات هیستوپاتولوژی به روش H&E و PAS هیچ گونه مواراد مثبت مشاهده نشد.با توجه که این ارگانیسم در محیط کشت رشد نمی کند، نمونه های کشت داده شده در سابورودکستروز آگار و در دمای 25 و 37 درجه سانتی گراد هم هیچگونه کلنی مشاهده نشده است. بنابراین ارگانیسم ایجاد کننده پولیپهای مشکوک مشاهده شده در مجرای بینی اردک ها، مربوط به سایر عوامل می باشد.

کلیدواژه‌ها