یررسی ریخت شناسی و عوارض آسیب شناسی انگلهای میکسوبولوس آبشش و عضله در 5 گونه از باربوس ماهیان رودخانه کارون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تحقیق حاضر بر روی اثرات پاتولوژیک انگلهای میکسوبولوس بر روی آبشش و عضله در باربوس ماهیان مهم رودخانه کارون صورت گرفته است که جزو فون مزوپتامیان به شمار می آید. سه کونه انگل میکسوبولوس جداسازی و شناسایی گردید که میکسوبولوس کارونی در لاملاهای اولیه آبشش ، میکسوبولوس پرسیکوس در لاملاهای ثانویه آبشش میکسوبولوس فایفری در عضلات می باشند. ضمن آنکه ماهیان برزم وعنزه  برای انگل میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس در آبشش و ماهیان بنی ، شیربت ،برزم ، عنزه و برزم لب پهن برای انگل میکسوبولوس فایفری به عنوان میزبانان جدید معرفی گردیدند. بررسی رشد هیستوزوئیک و عوارض پاتولوژیک این انگل ها نیز بررسی گردید و واکنشهای دفتعی بدن ماهیان در مقابل این انگل ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین معلوم گشت که در کلیه ایستگاه های مورد نمونه برداری و در تمام فصول سال آلودگی با این انگل ها رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها