بررسی آلودگی پنیر سفید سنتی کازرون به کلی فرم و اشریشیا کولای و تعیین سرو تیپ آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی میزان آلودگی پنیر سنتی سفید کازرون به کلی فرم ها و اشریشیا کولای ، طی سه ماه فروردین ، اریبهشت و خرداد 84 از کلیه فروشگاههای لبنیات کازرون 50 نمونه تهیه شد. برای جداسازی ، تشخیص و شمارش کلی فرم اشریشیا کولای استانداردهای ملی مد نظر قرار گرفت. نتیجه آزمایشهای میکروبی به صورت زیر بود: از 50 نمونه پنیر مورد آزمایش ،49 نمونه (98%) به کلی فرم ها آلوده بودندکه در این میان 40 نمونه (80%) به کلی فرم ها رابالاتر از حد مجاز نشان دادند. 23 نمونه (46%) به کلی فرم های مدفوعی آلوده بودند که در بین آنها 21 نمونه (42%) اشریشیا کولای آلوده بودند. آزمایشهای بیوشیمیایی تکمیلی نشان داد که همه اشریشیا کولای جدا شده از نوع بیماری زای روده ای بودند. نتیجه آزمایش های سرولوژی به صورت زیر بود: از 21 اشریشیا کولای جدا شده ، 10 مورد متعلق به گروه سرولوژی Poly I ( شامل سروتیپ های O26,O55,O111) بودند 6 مورد متعلق به گروه Poly III (شامل سروتیپ های O44,O125,O126,O128) بودند و 5 مورد متعلق به گروه سرولوژی Poly IV ( شامل سرو تیپ های O20,O114) بودند. با توجه به آلودگی بالای پنیر سنتی کازرون به کلی فرم ها واشریشیا کولای لزوم یک برنامه ریزی دقیق برای مراحل تهیه و تزیع این فراورده غذایی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها