تعیین میزان آلودگی دامهای کشتاری شهرستان میاندوآب به تک یاخته سارکوسیست به روش هضمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری سارکوسیستوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد. عامل این بیماری تک یاخته ای به نام سارکوسیتیس Sarcocystis می باشد که دسته بزرگی از انگلهای کیست دارداخل سلولی متعلق به راسته ی پروتوزوآها می باشند. روش کار بدین صورت است که نمونه های گوشت چرخ کرده دامهای کشتاری ( گاو- گاومیش - گوسفند- بز) از سطح قصابی های شهرستان میاندواب جمع آوری شده و پس از انتقال به آزمایشگاه به وسیله محلول هضمی پپسین هضم شده وپس از صاف کردن و سانتریفوژ آن گسترش هایی روی لام تهیه و با گیمسا رنگ آمیزی شد. سپس زیر میکروسکوپ به مشاهده برادی زوئیتهای سارکوسیست اقدام گردید. نتایج بدست آمده از 110 نمونه گوشت گاومیش ، 108 نمونه گوشت گاو،98 نمونه گوسفند و 80 نمونه بز شامل 110 نمونه مثبت گاومیش 99/1% ،100 نمونه مثبت گاو 95/19% ،59 نمونه مثبت گوسفند و 60% و 25 نمونه مثبت بر 50% بود که نشان از آلودگی بالای میکروسکوپی گوشتهای مورد آزمایش است. در مقایسه با آمار کشتارگاهی گوشتهای آلوده به نظر می رسدروش هضمی نتایج صحیح تری از آلودگی حیوانات کشتار شده را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها