بررسی ارتباط هیستوپاتولوژی و الایزا در گله های مرغ مادر گوشتی دارای تیتر سرمی نسبت به متاپنوموویروس های طیور (AMPV)

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی و شناخت ضایعات و تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از متاپنوموویروس های طیور سرم هایی از 15 گله مرغ مادر گوشتی جمع آوری و مورد آزمایش الایزا گرفت. بدنبال آن علایم بالینی ، ضایعات کالبد گشایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک در گله های مثبت ومنفی ثبت شد وداده ها با استفاده از نرم افزر SPSS آنالیز گردید.نتایج این مطالعه نشان داد که عفونت با متاپنوموویروس های طیور می تواند سبب علایم بالینی چون تورم سر و ملتحمه ، آبریزش رقیق از چشم ، خروج آکسودای آبکی تا چرکی از بین وعطسه و سرفه شود. همچنین تغییرات ماکروسکوپیک قابل توجه شامل حضور ادم ژلاتینی در زیر پوست سر،آماس ، پرخونی و اکسودا در بوقک میانی بینی و به میزان کمتر در سینوس اینفرا اربیتال ، اکسودای شفاف در نای و یه مقدار کم تحلیل رفتن اویدوکت بود.تغییرات میکروسکوپیک قابل توجه با استفاده از رنگ آمیزی Hematoxilin and Eosin و(H&E)  در بافت های مختلف بوقک میانی بینی ،سینوس اینفرا اربیتال و نای شامل موترد زیر بود: پرخونی ، ادم ، پوسته پوسته شدن اپی تیلیوم و از بین رفتن مژکهای مخاط بینی ، افزایش فعالیت غدد هیپرپلازی غدد موکوسی ، نفوذ سلولهای آماسی تک هسته ای در زیر مخاط بوقک میانی بینی.این تغییرات به مقدار کمتر در سینوس اینفرااربیتال و نای مشاهده گردید اما در سایر قسمتهای مورد آزمایش مانندریه ، کبد، کلیه ، اویدوکت ،سکوم وطحال تغییرات عمده ای دیده نشد. همچنین مشخص گردید که اگرچه ضایعات حاصل از این ویروس اختصاصی نیست اما بررسی هیستوپاتولوژیک این ضایعات می تواند برای تایید تشخیص الایزا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها