مطالعه بافت شناسی و فرا ساختاری منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند

نویسندگان

ندارد

چکیده

غدد فوق کلیوی متعلق به 700 راس گوسفند ذبح شده درکشتارگاه تبریز برای بررسی مورفولوژی ، بافت شناسی و نیز از لحاظ میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت.میانگین وزن غدد 1/8 گرم بود. اندازه گیری سنبت مناطق کورتکس و مدولا با روشهای مناسب انجام گردید. میانگین نسبت کورتکس و مدولا در این حیوان به ترتیب 82/92% و17/08% کل غده می باشد.همچنین میانگین ضخامت طبقات گلومرولر ،فاسیکولر و رتیکولر به ترتیب 13/5% و 69/5% و 17% تعیین گردید. مطالعه نشان داد که غده فوق کلیه گوسفند همانند گاو دارای دو نوع سلول روشن وتیره و در دو ناحیه داخلی تر منطقه قشری (ZG,ZF) می باشد و هر دونوع سلول حاوی مقادیر بسیار ناچیزی چربی در سیتوپلاسم خود می باشند. در رنگ آمیزی چربی بافت مشخص گردیدکه پراکندگی واکوئلهای چربی مشابه گاو بسیار اندک بوده ، بطوریکه در صورت وجود معمولا در ناحیه گلومرولر دیده می شوند و نواحی فاسیکولر و رتیکولر دارای مقادیر بسیار ناچیزی چربی می باشند. در مطالعات ریز بینی سلولهای ترشح کننده استروئیدی ، در بزرگنمایی کمتر به صورت یک سلول ترشحی همراه با مویرگهای سینوزوئیدی منفذ دار دیده می شوند. هسته سلولها با بیش از یک هستک واضح مشخص می باشند.سیتوپلاسم فراوان ،دارای اندکی قطرات چربی می باشد.میتوکندریهای با اشکال متعدد ونامنظم سیتوپلاسم را اشغال کرده اند.این میتوکندریها دارای کریستالهای توبولار و وزیکولار می باشند که در بزرگنمایی بالاتر بوضوح دیده می شوند.سیتوپلاسم دارای سیستم فراوانی از توری داخل سیتوپلاسمی صاف می باشد که تشکیل یک شبکه متذاکم توبولی را می دهد. دستگاه گلژی ،لایزوزومها و میکروبادیها نیز دزاین سلولها مشاهده می گردند.نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که تفاوت بین سلولهای روشن وتیره در قشر غده فوق کلیه گوسفند،مربوط به اندامکهای درون سیتوپلاسمی آنها می باشد و هیچ ارتباطی به محتوای چربی سیتوپلاسم این سلولها ندارد.

کلیدواژه‌ها