مطالعه تاثیر متقابل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس بر ماندگاری یرسینیا انتروکولیتیکا در طی روند تولید ونگهداری پنیر سفید ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ماندگاری یرسینیا انتروکولیتیکا در طی روند تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانی و نیز تاثیر استارتر بر روی باکتری مزبور مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجایی که این میکرو ارگانیسم قابلیت رشد وتکثیر در دمای 4-0 C را دارا است واز طرفی در شرایط PH اسیدی و حضور نمک مقاومت خوبی از خود نشلن می دهد لذا امکان رشد تزاید آن در شرایط یخچالی و در طی مدت زمان نگهداری پنیر جهت رسیدن وجود دارد. به منظور فعال سازی باکتری لیوفیلیزه شده رسینیا انتروکولیتیکا (سروتیپ O:3) در محیط آبگوشت BHI دوبار متوالی کشت ودر محیط BHI آگار نگهداری گردید. برای تعیین تعداد یرسینیا انتروکولیتیکا جهت تلقیح در شیر پنیر از روش اندازه گیری میزان کدورت لوله های حاوی کشت باکتری بوسیله اسپکتروفتومتر استفاده شد. باکتری مذبور به تعداد
105  در هر میلی لیتر به شیر پنیر تلقیح گردید.شیر کامل و پاستوریزه گاو با باکتری مزبور تلقیح وجهت پنیر سازی استفاده شد.پنیر سفید ایرانی به دو صورت با وبدون استفاده از استارتر تهیه گردید. در طی رند ساخت و نگهداری پنیر ، تعداد یرسینیا انتروکولیتیکا شمارش و پر گنه های آن به لحاظ خصوصیات بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفت. محتوای رطوبت ماده خشک ، نمک ومیزان PH پنیر ها نیز اندازه گیری شد. نتایج نشانگر افزایش تعداد یرسینیا انتروکولیتیکا در طی مرحله ساخت پنیر بود ولی پس از افزودن نمک و طی دوره نگهداری تعداد باکتری کاهش (P<0.05) پیدا کرد.مقدار کاهش بر حسب میزان فعالیت استارتر متفاوت بود.
 

کلیدواژه‌ها