شناسایی الگوی پروتئینی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس های جدا شده از انسان وحیوان در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ترایکوفایتون منتاگروفایتیس درماتوفیتی با گسترش جهانی می باشد که عموما از انسانها وحیوانها جدا می گرددو موجب عفونت حاد یا مزمن می شود. این گونه دارای واریته های مختلفی بوده که از واریته های حیوانی وانسانی بسیار مهم بالینی آن می توان واریته اینتردیجیتال (واریته انسان دوست) و واریته های منتاگروفایتیس ،اریناسئی ، کوئین کیانوم (واریته حیوان دوست) را نام برد. در این تحقیق الگوهای پروتئینی ایزوله های این قارچ مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این بررسی 15 ایزوله ترایکوفایتون منتاگروفایتیس  جدا شده از انسان و حیوان ایزوله های پس از کشت اولیه ، کشت انبوه ،صاف کردن و شستشو ، خرد گردیده و پس از افزودن آنتی پروتئاز جداسازی پروتئین ها بر روی اهنا انجام پذیرفت. برای تعیین الگوی پروتئینی از مایع رویی نمونه ها استفاده شد که با روش SDS-PAGE و رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو باندهای پروتئینی با اوزان مولکولی ،(100%)20 ،(100%)24 ،(73/3%)26 ،(40%)27 ،(100%)28/5 ،(53/3%)36 ،(46/6%)39 ،(100%)45 ،(26/6%)48 ،(80%)50 ،(100%)51/5 ،(13/3%)53 ،(73/3%)55 ،(100%)57/5 ،(26/6%)63 ،(46/6%)65 ،(60%)67 ،(26/6%)68 ،(100%)84 ، (100%)88 ،(20%)90 ،(40%)92 ،(46/6%)94 ،(100%)97 ،(33/3%)107 ،(100%)108 ،(046/6%)116 کیلو دالتون بدست آمد. در این مطالعه حداقل باندهای بدست آمده از ایزوله ها 14 باند و حداکثر 19 باند بودند.

کلیدواژه‌ها