مطالعه مورفومتریک لوزالمعده در گوسفند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به منظور تعیین شکل ظاهری غده ،تعیین وزن واندازه غده وقسمتهای مختلف آن و نسب آنها به کل بدن ، لوزالمعده 12 گوسفند نژاد مهربان در چهار گروه  سنی جنین ،نوزاد ، بالغ جنسی و بالغ جسمی مورد مطالعه ماکروسکوپی قرار گرفتند.در هرگروه سنی 3 حیوان مورد بررسی قرار گرفت. تعیین سن در گروه سنی جنین (2/5 تا 3 ماهه ) از طریق اندازه گیری Crown-rump و در گروههای سنی نوزاد (1 تا 7 روزه)، بالغ جنسی (6تا 7 ماهه) و بالغ جسمی (3 سال) از راه فرمول دندانی صورت گرفت. حیوانات توزین و پس از کشتن آنها به روش انسانی ،محوطه شکمی آنها باز و از غده در موقعیت طبیعی عکسبرداری صورت گرفت.سپس غده توزین و پس از تعیین قسمتهای مختلف غده در آزمایشگاه ،هر یک از آنها نیز جداگانه توزین و اندازه گیری شد. نتایج مشخص نمود که غده در تمام گروههای سنی از سه قسمت بدنه ، لوب چپ و راست تشکیل شده است که اندازه و وزن لوب راست نسبت به کل غده در تمام گروههای سنی بیشترین درصد ، و بدنه غده کمترین درصد را دار است. با افزایش سن و وزن حیوان ، نسبت وزن غده به وزن بدن ونیز وزن قسمتهای مختلف غده به وزن کاهش میابد.

کلیدواژه‌ها