اولین گزارش آلودگی هموبارتونلوزیس گربه در اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یک قلاده گربه نر، 2/5 ساله مخلوط بومی به کلینیک تخصصی دامهای کوچک دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد واقع در اصفهان ارجاع گردید. در معاینه اول افزایش ضربان قلب و تعدا تنفس ، مخاطات ملتحمه ، لثه و حتی پوست ناحیه داخلی گوشها به شدت ایکتر و زردی آن کاملا مشهود بوده ، مشاهده گردید. متعاقب انجام آزمایشات پاراکلینیکی از جمله آزمایش تشخیص تقریقی گلبولهای قرمز و شمارش کلی گلبولهای قرمز وسفید، تغییراتی به شکل کاهش شدید هماتوکریت(PCV) ، کاهش کلی گلبولهای قرمز وسفید، افزایش محسوس نوتروفیل ها و کاهش لنفوسیت های خونی مشاهده گردید. در گسترش مستقیم اجرام مشکوکی در داخل گلبولهای قرمز به اشکال نقطه ای ،دایره ای و راد(Rod) ، مشاهده گردید که پس از ارجاع گسترش مستقیم به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی دامپزشکی ،این اجسام خارجی هموبارتنلا فلیس تشخیص داده شد. متعاقب رادیوگرافی از قفسه صدری و محوطه شکمی تغییرات غیر نرمالی مشاهده نگردید. متعاقب تشخیص هموبارتونلوزیس شروع به درمان اختصاصی آن که استفاده ازترکیبات تتراسیکلین ، سرم درمانی و استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها به مدت 20 روز بوده ، نمودیم و پس از درمان(20 روز بعد) مجددا حیوان به کلینیک ارجاع شدو مشاهده گردید که کلیه علائم زردی از بین رفته ودر گسترش خونی هم دیگر اجرام داخل گلبولهای قرمز مشاهده نشد و هماتوکریت هم به حد نرمال رسیده بود.

کلیدواژه‌ها