تشخیص مولکولی رئو ویروسهای طیور با روشهای Nested/RT-PCR در نمونه های بافتی حاصل از گله های مشکوک به بیماری در برخی استانهای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رئو ویروسها در سالیان اخیر بعنوان عامل طیف وسیعی از عفونتها و بیماریها در ماکیان باعث خسارات شدید اقتصادی در صنعت پرورش طیور بوده اند.با توجه به شیوع وگسترش عفونتهای رئو ویروسی و وجود یافته های بالینی و سرولوژی ، حضور آلودگی به این ویروسها در مزارع پرورش طیور کشورمان قطعی به نظر می رسد. نظر به حساسیت ،سرعت و دقت بالای روشهای مولکولی در تشخیص عوامل عفونی مختلف هدف این تحقیق راه اندازی و بهینه سازی آزمایشات Nested PCR و RT-PCR  جهت تشخیص رئو ویروسها در نمونه های مشکوک بود.به این منظور با استفاده از واکسن زنده (سویه 1133) به عنوان کنترل مثبت و پرایمرهای اختصاصی قطعه SI ژنوم ویروس تست مذکور راه اندازی گردید و محصولات PCR نمونه های بالینی از نظر تکثیر قطعات 738 و342 جفت بازی بررسی شدند. در راستای تشخیص حضور ویروس در نمونه های بالینی ، علاوه بر بررسی مستقیم نمونه های اولیه ،به منظور فراهم نمودن امکان تکثیر ویروس احتمالی موجود درآنها ،نمونه ها در دو مسیر مختلف از یک سو به داخل کیسه زرده تحم مرغ جنین دار 6 روزه تزریق و از سوی دیگر در محیط کشت سلولهای کبد جنین جوجه (CEL) تلقیح شدند ، مایعات و بافتهای جنینی و مایعات کشت نیز پس از برداشت ، مجددا مورد آزملیشات مولکولی قرار گرفتند.
در این بررسی 13 نمونه از مقاطع بافتی مختلف از قبیل تاندون ، بافتهای مفصلی ، لوزه های سکومی، طحال و کلیه مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان 2 نمونه به روش مولکولی مثبت تشخیص داده شد علاوه بر این عوارض وعلائم مورد انتظار در پی تزریق به کیسه زرده تخم مرغ (خونریزی شدید و گسترده زیر جلدی و کاهش رشد جنین) ونیز ضایعات سلولی یا CPE (تشکیل سن سیتیوم ، دژنرسانس سلولی و گنجیدگی های داخل سیتو پلاسمی) در اثر تلقیح نمونه های مثبت به محیط کشت کبد جنین جوجه مشاهده وثبت گردیدند. یافته های این تحقیق علاوه بر اثبات وجود رئو ویروسها در مزارع پرورش طیور ایران نشان داد که روشهای مولکولی می توانند به عنوان روشهای بسیار حساس همانند روش کشت و حتی سریعتر از آن آلودگی به رئو ویروسها را در نمونه های مشکوک نشان دهند.

کلیدواژه‌ها