تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق میزان باقیمانده سرب در ماهیچه ، کبدو کلیه 60 گاو کشتار شده در کشتارگاه اصفهان و رابطه آن با فصل ،سن وجنس دام مورد مطالعه قرار گرفت. میزان سرب به روش اسکپترومتری جذب اتمی کوره بعد از هضم نمونه ها به روش مرطوب سنجیده شد، در طول مطالعه یک برنامه کنترل کیفیت آنالیز به کار گرفته شد. براساس یافته های این تحقیق میانگین ومیانه غلظت سرب ( میکروگرم در کیلوگرم وزن تازه نمونه ها) در ماهیچه 0/0451 و  0/0305 در کبد0/2117 و 0/2058 و در کلیه 0/2921 و 0/2780 به دست آمد. باتوجه به حد استاندارد مجاز ، میانگین باقیمانده سرب در نمونه های مورد آزمایش کمتر از حد استاندارد مجاز بود اما غلظت سرب در 8/3 ،5 و 15 درصد از نمونه های ماهیچه ، کبدو کلیه بالاتر از استاندارد مجاز بود. مقایسه غلظت سرب در نمونه های عضله کبد وکلیه با سن دام ها تفاوت معنی داری را نشان داد(P<0.001)  در ارتباط با مقایسه میزان سرب در نمونه های مورد مطالعه با جنسیت دام و فصل سال اختلاف معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها