ارزیابی فراوانی مایکوپلاسما در مخازن شیر گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان شهرکرد با دو روش کشت و PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در بین عوامل ایجاد کننده ورم پستان مایکوپلاسماها ، که بیشتر به شکل تحت درمانگاهی یا مزمن (S.C,C) دام را آلوده می کنند ؛ نسبت به سنوات قبل افزایش یافته اند. بدین جهت در مناطق مختلف دنیا برنامه های خاصی جهت کنترل و پیشگیری از آنها تدوین شده است. به منظور مشخص شدن وضعیت آلودگی مایکوپلاسماها ،در مخازن شیر کلیه 61 گاوداریهای  صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان شهرکرد از زمستان 83 لغایت زمستان 84 نمونه گیری صورت گرفت وبا دو روش کشت و PCR به جستجوی این باکتری ها پرداخته شد.از آنجا که گونه های بویس ( bovis) با حدت بالا ،بوی جنیتالیوم (bovigenitalium) و آلکالسنس (alkalescems) با حدت متوسط و بوی رینیس (bovirhinis) با حدت کم در بروز این بیماری نقش ایفا می کنند لذا با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی در روش کشت و پرایمرهای گونه های بویس ،بوی جنیتالیوم ، آلکالسنس و بوی رینیس در روش PCR به جستجوی این گونه ها پرداخته شد. نتایج آزمون های کشت و PCR که تایید کننده یکدیگر بود میزان آلودگی این مخازن به گونه بویس را 3/3% و به گونه آلکالسنس را 4/9% برآورد کرد. در این تحقیق مخازن سیر مورد مطالعه به گونه های بوی رینیس و بوی جنیتالیوم آلوده نبودند. با توجه به نتایج این تحقیق و نقش مایکوپلاسماها به خصوص گونه بویس به عنوان یکی از عوامل مهم ورم پستان واگیردار که باعث افزایش (S.C,C) وافت تولید شیر می شود لزوم  توجه بیشتر به این مشکل و کنترل و پیشگیری از آن بسیار ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها