تشخیص آلودگی گله های پرورش بوقلمون اطراف تهران وساوه به نمو – ویروس با استفاده از روش الایزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نمو ویروس ها  در بوقلمون و مرغ ایجاد بیماری با عوارض تنفسی می کنند این بیماری در بوقلمون ،رینوتراکئیت بوقلمون (TRT )و در مرغ، سندروم سر باد کرده (SHS ) خوانده می شود. حضور پادژنهای اختصاصی علیه این بیماری در گله های مرغ پرورشی در ایران مشخص شده بود.از آنجاییکه تلفات غیر عادی همراه با عوارض تنفسی در گله های بوقلمون مشاهده شد بررسی احتمال حضور این عامل در بین بوقلمونها مطرح گردید. جهت بررسی حضور یا عدم حضور پادتن ضد این ویروس در بین پرنده های گله های یاد شده از کیت الایزا استفاده گردید. با بدست آمدن میانگین عیار پادتن بیشتر از 7000 و پراکندگی یش از 33 درصد،احتمال حضور عامل آن دربین بوقلمونهای ایران برای اولین بار گزارش شد.بیماریزایی این ویروس برای بوقلمونها از مرغ بیشتر بوده ومی تواند به عنوان یک بیماری قابل توجه هم در جوجه بوقلمون ها و هم در بوقلمونهای مادر مطرح باشد. با توجه به حضور پادتن های ضد این ویروس در بوقلمون ها مورد آزمایش و نیز بیماریزایی قابل توجه این عامل برای بوقلمون ها جا دارد که بررسی های بیشتری در جهت اثبات وجود عامل این بیماری و تعیین میزان خسارت اقتصادی ناشی از آن در گله های بوقلمون پرورشی ایران به عمل آید.

کلیدواژه‌ها