بررسی آلودگی پنیرهای سفید تازه غیر پاستوریزه گوسفندی به باکتری های بروسلا ملی تنسیس ، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس در شهرستان شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی پنیرهای سفید تازه غیر پاستوریزه گوسفندی شهرستان شهرکرد به باکتری های بروسلا ملی تنسیس ، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس می باشد در این تحقیق در طی مدت شش ماه (زمستان 1380 و بهار1381) تعداد 200 نمونه پنیر تازه گوسفندی ،هر نمونه به مقدار 100 گرم از نواحی مختلف شهرستان شهرکرد  و حومه تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. از هر نمونه مقدار 25 گرم پنیر توزین وپس از تهیه رقت های لازم در محیط های کشت اختصاصی طبق روشهای استاندارد کشت گردید.
از مجموع 200 نمونه پنیر تنها یک مورد (0.5 درصد) بروسلا ملی تنسیس جدا گردید ، 48 نمونه (24 درصد) به باکتری اشریشیا کلی آلوده بودند و 114 نمونه (57 درصد) آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت داشتند. اختلاف معنی داری از نظر آماری بین آلودگی به این باکتری ها در فصول زمستان وبهار مشاهده نشد(p<0/078 ).
نظر به جداسازی باکتری های بیماریزای بسیار مهم نظیر بروسلا ملی تنسیس اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس از پنیرهای سفید تازه گوسفندی عرضه شده به بازار در شهرستان شهرکرد ونقش آنها در انتقال بیماری های عفونی به انسان ، مراقبت های ویژه بهداشتی در تهیه وتوزیع پنیرهای سفید تازه گوسفندی به ویژه پاستوریزاسیون شیر مورد استفاده توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها