بررسی وضعیت شیر گاو به باکتری Mycobacterium avium paratuberculosis با روش کشت و PCR در منطقه تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نقش بالقوه شیر در انتقال آلودگی بیماری یون به گوساله ها از مادران آلوده از یک طرف و از طرف دیگر نقش دام هایی که باکتری عامل این بیماری یعنی مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس را در شیر خود خود دفع می کنند به عنوان عوامل مهم گسترش آلودگی به بیماری یون در گله های گوشتی و شیری بسیار مهم می باشد.همجنین به دلیل ارتباط احتمالی که بین عامل بیماری و بیماری کرون در انسان مطرح می باشد لذا شیر به عنوان یکی از منابع مهم تغذیه ای می تواند در انتقال عفونت نقش داشته باشد.
بدین منظور بررسی حضور مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در شیر مصرفی برای تغذیه انسان ودام می تواند شاخص بسیار مهمی در تعیین میزان گسترش این عفونت در جوامع دامی و احیانا انسانی باشد.لذا در این تحقیق وضعیت آلودگی شیرهای تولیدی در گاوداریهای منطقه تبریز و نیز شیرهای مورد مصرف در بازار تبریز از نظر آلودگی به عامل بیماری یون مورد بررسی قرار گرفت.
جهت انجام این تحقیق ، شیر 80 راس گاو به ظاهر سالم و نیز شیر 80 گاو مشکوک به ابتلا به بیماری یون و نیز 20 نمونه شیر پاستوریزه تجاری عرضه شده به بازار مصرف تبریز و نیز 20 نمونه از شیرهای آزمایش شده مربوط به گاوهای به ظاهر سالم و مشکوک به به ابتلا به بیماری یون که مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس از آنها جدا شده بود (بعد از پاستوریزاسیون آزمایشگاهی ) به روش کشت میکروبی و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج حاصله به این شرح ثبت شد: شیر گاوهای مشکوک به بیماری یون در 17 مورد (شامل 25/21% موارد)به کشت میکروبی و در 25 مورد ( شامل 25/31% موارد) به PCR جواب مثبت دادند. همچنین شیر گاوهای سالم در 6 مورد (شامل 5/7% موارد) به PCR جواب مثبت دادند از طرف دیگر شیرهای پاستوریزه کارخانه ای در 3 مورد (شامل 15% موارد) به کشت میکروبی و در 7 مورد (شامل 35% موارد) به آزمایش PCR جواب مثبت دادند. از طرف دیگر شیرهای پاستوریزه آزمایشگاهی در 2 مورد (شامل 10% موارد) به کشت میکروبی و در 3 مورد ( شامل 15% موارد) به آزمایش PCR جواب مثبت دادند.

کلیدواژه‌ها