بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی های جدا شده از موارد اسهال گوساله های زیر یک ماه در دامداریهای اطراف شهرستان گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این تحقیق جدا سازی اشریشیا کلی از موارد اسهال گوساله ها ی زیر
یک ماه و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های
1 روزه مبتلا به اسهال که آنتی - رایج بود. در این تحقیق از گوساله های 30
بیوتیک دریافت نکرده بودند نمونه مدفوع اخذ گردید و روی محیطهای تشخیصی آنتروباکتریاسه کشت داده شد. بر روی سویه های E. coli جدا شده آزمایش آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک(کربی بائر)انجام شد تا میزان حساسیت E. coli جدا شده نسبت به آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در اسهال گوساله ها مشخص گردد. از 124 رأس گوساله مورد مطالعه از 70 مورد
15 %) پروتئوس، / %56/45 ) اشریشیاکلی جداشد. سایر موارد شامل 19 مورد( 3 )
15 %) بدون عامل / 12 %) با عامل باکتریایی نامشخص و 19 مورد ( 3 / 16 مورد( 9
باکتریایی بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع اسهال در گروه
39 % بیش از سایر گروهها میباشد. اما اگر چه شیوع / 22 روز با 5 - سنی 30
22 روز کمتر است - 27 % از گروه سنی 30 / 1 روز با 43 - اسهال در گروه سنی 7
64 % از / ولی نقش بیماری زائی اشریشیاکلی در بروز اسهال در این گروه با 7
سایر گروهها بیشتر است. نتایج آنتی بیوگرام نیز بیانگر مقاومت اشریشیا کلی
های جدا شده نسبت به اکثر گروههای آنتی بیوتیکی بود ولی نسبت به آنتی
بیوتیکهای خانواده کینولون حساسیت خوبی نشان دادند. میزان حساسیت به
51 % بود. بیشترین / 81 %، جنتامایسین 4 / 91 %، فلومکوئین 42 / انروفلوکساسین 5
میزان مقاومت نسبت به پنی سیلین وتایلوزین ( 100 % )دیده شد.

کلیدواژه‌ها