مطالعه هیستوپاتولوژیک اثرات جانبی دوزهای بالای داروی دگزامتازون بر کلیه سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برای انجام این مطالعه، 18 قلاده سگ از نوع ولگرد، در سه گروه جداگانه یک
گروه کنترل و دو گروه آزمایش هر کدام 6 قلاده سگ (مشتمل بر 3 نر و 3
ماده) در نظر گرفته شد.گروههای آزمایش به ترتیب تحت تزریق روزانه داروی
دگزامتازون به میزان 40 و 125 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به
صورت عضلانی در مدت 16 هفته قرار گرفتند. برای جلوگیری از برخورد با
موارد پاتولوژیک احتمالی از حیوانات زیر یکسال به این منظور استفاده شد.
شرایط تغذیه و مراقبتهای کلی در مورد حیوانات مذکور یکسان در نظر گرفته
شد. لازم به ذکر است یکی از سگهای گروهی که میزان مصرف پایین دارو را
داشت ( 40 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، در طول مدت مطالعه
تلف شد که هیچ ارتباطی با مصرف دارو نداشت. در کالبدگشایی تغییرات
ماکروسکوپیک قابل توجهی در کلیه سگهای گروهی که میزان مصرف بالای
داروی دگزامتازون را داشت ( 125 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)،
شامل تورم و رنگ پریدگی لکه ها مشاهده شد. نمونه های کلیوی اخذ شده،
پس از پایدارسازی در فرمالین با 10 فردرصد و الکل, طبق روشهای رایج پاساژ بافتی، جهت رنگ آمیزی Hematoxilin and Eosin) H&E و P.A.S  (Periodic Acid-Schif آماده شدند. در مشاهدات ریزبینی این نمونه ها، ضایعات گلومرولی شاملِ افزایش ملایم
در تعداد سلولهای مزانشیال، چسبندگی بین لای ههای اپی تلیال احشایی و جداری
گلومرول، افزایش ضخامت غشاهای پایه گلومرولی وگلومرولواسکلروز بود. در
هر صورت عامل این ضایعه نامشخص می باشد، لکن فشار خون متعاقب افزایش
غلظتهای گلوکوکورتیکوئیدی پلاسما مؤثر قلمداد شده است

کلیدواژه‌ها