بررسی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN) به روش ایمونوهیستوشیمی در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی وضعیت آلودگی مراکز تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین
کمان کشور به ویروس عامل نکروز عفونی بافته ای خونساز از تعدادی مراکز
تکثیرو پرورش قزل آلای کشور در مرحله لاروی و از بچه ماهیان انگشت
قدی که دارای علایم تحت کلینیکی و یا بظاهر سالم بودند نمونه گیری بعمل
آمد. نمونه های اخذ شده شامل بافتهای کلیه ،طحال،کبد،آبشش،قلب و دستگاه
گوارش بوده که پس از طی مراحل هیستو تکنیک به روش ایمونوهیستوشیمی و
با استفاده از آنتی بادی منوکلونال ضد ویروس عامل نکروز عفونی بافتهای
خونساز و نیز با استفاده از رنگ هماتوکسیلین رنگ آمیزی گردید .نتایج حاصله
نشان داد از مجموع کل نمونه های 100 مرکز مورد مطالعه تعداد 35 مورد مثبت بود که حاکی از پراکنش ویروس عامل بیماری IHN در برخی از مراکز تکثیر و پرورش قزل آلای کشور می باشد . با توجه به نتا یج این بررسی لزوم
طراحی سیاست های بهداشتی، نظارت، هدایت کنترل عملیات پیشگیری
اجتناب نا پذیر می باشد

کلیدواژه‌ها