بررسی اثر 3- نیترو 4- هیدروکسی فنیل آرسنیک اسید بر میزان رشد، پارامترهای تولید و اثر کوکسید یواستات ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی اثر ٣‐ نیترو ٤‐ هیدروکسی فنیل آرسنیک
اسید بر پارامترهای رشد (افزایش رشد، میزان مصرف غذا، ضریب تبدیل غذاییو …) و اثر تقویتی دارو بر میزان کارائی داروی Salinomycin (به عنوان یک ترکیب ضدکوکسیدیوزی یونوفوره) در فارمهای تجاری جوجه های گوشتی
است. این مطالعه در یک واحد مرغداری گوشتی در دو سالن مشابه با ظرفیت های ٥٥٠٠ و ٥٢٠٠ قطعه در هر سالن از نژاد COBB انجام گرفت. در مرحله نخست اجرا ، ترکیب ٢٠ % ماده موثر از روز اول تا آخر دوره پرورش و به میزان
٢٥٠ گرم در هر تن به جیره جوجه های یکی از دو سالن اضافه گردید (گروه آزمایش) در حالی که جوجه های سالن دیگر ( گروه کنترل ) از جیره مشابه بدون ماده فوق تغذیه شدند. جیره هر دو گروه حاوی Salinomycin جهت پیشگیری از کوکسیدیوز بود. در روز ٢٨ دوره پرورش از هر گروه کنترل و
آزمایش ١٠٠ قطعه جوجه به شکل تصادفی انتخاب و در محل جداگانه ای به
صورت پن های جدا از هم نگهداری شدند. این جوجه ها با مخلوطی از چهار
سویه ایمریای شایع در ایران (آیمریا آسرولینا، آ.تنلا، آ.ماگزیما و آ. نکاتریکس)
از راه دهانی و به شکل تجربی آلوده شدند، از روز هفتم پس از آلودگی و برای روز متوالی، مدفوع آنها جمع آوری ودر هر گروه جداگانه میزان OPG محاسبه شد.پس از بررسی و تجزیه تحلیل آماری داده ها بر اساس روش آنالیز
واریانس نتایج زیر بدست آمد: تعداد اواوسیست های دفعی در هر گرم مدفوع
در سالن مورد آزمایش نسبت به سالن کنترل در روزهای ٥،٤،٣،٢،١ به ترتیب 26%و 15/6% و  47% و 27/4% و 31/3% کاهش یافت و همچنین کاهش ضریب تبدیل غذایی به میزان 0/36 (8%) و میزان تلفات به میزان 4% و افزایش متوسط وزن نهایی به میزان ٢٥٠ گرم (6%)در سالن مورد آزمایش نشاندهنده تاثیر مؤثر این دارو بر فاکتورهای اندازه گیری شده بود که از نظر آماری معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها