مطالعه توان رشد و سم زایی کلستریدیم بوتولینم «A تیپ » متأثر از تغییرات PH نمک، حرارت و زمان نگهداری در محیط مدل B.H.I

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه ، توان رشد و سم زایی کلستریدیم بوتولینم تیپ A با تداخل اثر متقابل عوامل درون ا ثر و برون اثر، به صورت طرح فاکتوریل، متأثر از مقادیر مختلف PH نمک، حرارت و زمان نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصله در قالب طرح کاملاً تصادفی و تست ANOVA و تجزیة واریانسِ صفت زمان کدرشدن (Time to ) turbidity و صفت زمان سم زایی (Time to toxicity ) در برنامة کامپیوتری SAS ارائه گردیده است . این مطالعه در طی سه مرحله : اسپورزایی؛ تداخل اثر متقابل عوامل چند
فاکتوری ؛ و سپس تعیین وجود سم در موش؛ صورت پذیرفت. در مرحلة اول پس از سه بار کشت و پاساژ متوالی باکتری کلستریدیم بوتولینم تیپ A تهیه شده از دانشگاه دیویس کالیفرنیا و انتقال آن به محیط کشت جامد Egg Yolk و(Agar(EYA و (Brain Heart Infusion Agar (BHI به صورت کشت پر و سطحی در شرایط بی هوازی و گرم خانه گذاری در 35 C اسپورزایی از روز چهارم شروع شده و با مشاهدات روزانه ویدیو میکروسکوپی از طریق تهیه لام مرطوب و گسترش رنگ آمیزی
 اسپور با مالاشیت گرین تا روز پانزدهم یعنی تا زمانی که حداکثر اسپورزایی (بیش از 90%
در یک شان میکروسکوپی ) حاصل گشت ادامه داشت .سپس اسپورها تحت شرایط آسپتیک و طی 5 بار رقیق سازی با ژل فسفات بافر و سانتریفوژ یخچال دار 10000-5000 دور در 4C ط ی 15 دقیقه شستشو داده شدند . و در خاتمه شمارش اسپور در یک میلی لیتر از سوسپانسیون حاصل شد .در مرحلة دوم مدت زمان جهت رشد و مشاهدة کدورت با میزان تلقیح
104*4 اسپور در هر میلی لیتر از محیط آبگوشت BHI در داخل لولة آزمایش به ترتیب با دو میزان (5/5 و 6/5 ) PH سه غلظت نمک ( 0/5 3 6 )درصد و سه میزان حرارت ( 15 و 25 و 35 ) درجه سانتیگراد در طی 32 روز (روزهای 2 و 4 و 8 و 16 و 32 ) مورد مطالعه قرار گرفت و نمونه های کدر در روزهای مزبور از گرمخانه خارج گردیدند و با استفاده از تهیه گسترش رنگ آمیزی و همچنین کشت خطی از لوله های کدر به پلیتهای EYA رشد باکتری تأئید شد .در مرحلة سوم به روش زیست سنجی و بر طبق دستورالعمل USDA آزمایشات تعیین سم نمونه ها ی کدر در موش انجام شد . نتایج نشانگر وجود اختلاف معنی دار در بین مقادیر متفاوت حرارت، نمک و PH در طی زمانهای کدورت بود (P<0.001) کاربرد متقابل غلظت نمک 0/6 5/5 =PH و حرارت 15C 15 در طی 32 روز نگهداری با تلقیح
104*4 باکتری کلستریدیم بوتولینم تیپ A در جلوگیری از رشد و سم زایی آن تأثیر قطعی د اشت. کاربرد نمک 3 درصد در مقایسه با 0/5 درصد و همچنین حرارت 25C در مقایسه با 35C اثر بازدارندگی بیشتری در جلوگیری از رشد و سم زایی با کتری مزبور در 6/5=PH و در طی 32 روز نگهداری د اشت و بالاخره یک اثر جایگزینی بین حرارت و نمک مشاهده شد به طوریکه کاربرد حرارت 25C و نمک 0/5 درصد اثر مشابهی در بازدارندگی از رشد و سم زایی باکتری کلستریدیم بوتولینم تیپ A در مقایسه با حرارت 35C و نمک 3 درصد بود

کلیدواژه‌ها