بررسی فراوانی بیماری لمفادنیت پنیری وتعیین عوامل باکتریایی آن درگوسفندان ذبح شده درکشتارگاه صنعتی اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این بررسی لاشه ١٤٠٠ رأس گوسفند جهت تعیین میزان فراو انی بیماری
لمفادنیت پنیری درطی ١٢ ماه،مورد بازرسی قرار گرفت .میزان فراوانی این بیماری برابر 3/85 درصد می باشد .آلودگی لاشه ها از نظر سن ، زیر ١ سال (2/08%) بین 2-1 سال (2/5 درصد) بین 3-2 سال (3/9 درصد) و 3 سال به بالا (7/09 درصد ) آلودگی را نشان دادند. همچنین میزان آلودگی درغده های لنفاوی در ١٤٠٠ لاشه عبارت بودند از :عقده لمفی پیش کتفی ٣٥ مورد (64/81 درصد) ،عقده لنفی پیش رانی ١٢ مورد (22/22 درصد) عقده لنفی مغابنی ٧ مورد (12/97 درصد)در عقده لنفی فوق پستانی آلودگی مشاهده نشد.برای تعیین عوامل باکتریائی ، ١٢٨ نمونه کشت میکروبی تهیه شد و ١٣٨
مورد باکتری جدا گردیدکه باکتری های جدا شده عبارتند از :کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس ٧٦ مورد (55/07) استافیلوکوکوس آرئوس ٣٨ مورد (27/53 درصد) پروتئوس ١٤ مورد (10/14 درصد) استرپتوکوکوس پیوژن ٦ مورد (4/34 درصد) پاستورلا مولتی سیدا ٢ مورد (1/44 درصد) میکروکوک ١ مورد ( 0/74 درصد) و بقیه باکتری ها در مجموع یک مورد (0/74 درصد) می باشد.

کلیدواژه‌ها