مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژی عفونت ناشی از آئرو موناس ورونی در ماهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مطالعه حاضر بافتی ناشی از آئرو موناس ورونی را در ماهی زینتی اسکار و ماهی حوض ارائه می نماید. نمونه های بافتی از تعداد سه عدد ماهی اسکار دو ساله (جنس ماده) و با وزن تقریبی یک و 200 کیلوگرم و ماهی حوض مبتلا به عفونت ناشی از آئرو موناس ورونی بودند. علائم ماکروسکوپی شامل پرخونی ،خونریزی در طحال وکبد ، آسیت خونی ، کلیه و طحال لجنی و کبد خالدار در نمونه ماهیان مورد آزمایش بارز بودند از کبد ، کلیه ، طحال و آبشش ماهیان مذکور بلافاصله پس از مرگ نمونه برداری شد نمونه های بافتی جهت کشت میکروبی به آزمایشگاه باکتریولوژی ارسال گردید همچنین جهت انجام آزمایشات هیستوپاتولوژی قسمت دیگری از این نمونه ها در فرمالین 10% نگهداری شدند و سپس به روش روتین هماتوکسیلین و ائوزینH&E) ) مقاطع بافتی تهیه گردید. ضایعات میکروسکوپی در بافتهای کبد ، کلیه و طحال شامل تجمع مقادیر زیادی رنگدانه لیپوفیوشین و هموسیدرین در داخل ماکروفاژهای خونی یا بافتی و یا در داخل بافتهای منهدم شده بود. تغییرات پاتولوژیک دیگر از جمله نکروز در داخل لوله های اداری مشاهده شد که گلومرولهای مالپیگی سالن توسط نکروتیک لوله های اداری و بافت هماتوپوئیتیک احاطه شده بود.

کلیدواژه‌ها