مطالعه هیستوآناتومی عدسی و جسم مژگانی در چشم شتر تک کوهانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عدسی و جسم مژگانی 20 چشم شتر تک کوهانه بالغ سالم مورد بررسی کالبدشناسی و بافت­شناسی قرار گرفت. لام‌های بافتی بعد از رنگ‌آمیزی به روش‌های هماتوکسیلین ائوزین، ورهوف، تریکروم ماسون و پاس مورد بررسی ریزبینی قرارگرفتند. نتایج مشخص کرد که تحدب عدسی در بخش جلویی نسبت به بخش خلفی کمتر می باشد. میانگین قطر عدسی برابر 01/0± 82/1 و ضخامت (جلو- خلفی) آن برابر 02/0± 14/1 سانتیمتر اندازه‌گیری گردید. میانگین پهنای جسم مژگانی برابر 01/0± 7 /0 سانتیمتر اندازه‌گیری گردید. همچنین جسم مژگانی دارای میانگین قطر بیرونی( افقی) 07/0± 9/2  و قطربیرونی (عمودی) برابر 02/0± 5/2 سانتیمتر است. بافت پوششی سطح عدسی مکعبی و کپسول عدسی شدیدا پاس مثبت می‌باشد. همچنین کپسول در جلو ضخیمتر از بخش خلفی است. تراکم رشته‌های داخل عدسی در زیر کپسول فشرده و در مرکز کمتر می‌شود. رشته‌های الاستیک در عدسی مشاهده نشد. اپیتلیوم روی چین‌های زواید مژگانی دو لایه بوده که لایه سطحی فاقد رنگدانه و مکعبی و در بعضی نواحی استوانه‌ای شکل می‌باشند. زیر اپیتلیوم فاقد رنگدانه، ملانوسیت‌ها با رنگدانه‌های فراوان قرار دارند. بافت همبند زیر زوائد مژگانی شامل عضله صاف با مقاطع طولی می‌باشد. رشته‌های الاستیک در داخل بافت همبند جسم مژگانی به طرف زوائد مژگانی بصورت ضخیم و با مقدار بیشتری مشاهده می‌شوند. نهایتا می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که به غیر از تفاوتهای موجود در ابعاد و اختلافات جزئی ریزبینی، عدسی و جسم مژگانی در شتر تقریبا شبیه همتای خود در نشخوارکنندگان بزرگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histoanatomical study of lens and ciliary body in one- humped camel eye

نویسنده [English]

  • Ebrahimi Saadatlou, M.A., Shahrouz, R. .
چکیده [English]

In the present study, a total number of 20 eyes of adult one-humped camels were studied. This
study was conducted to understand the macroscopic and microscopic structure of the lens and
ciliary body of camel eye. First, the lens and ciliary body of the eye was anatomically examined
in terms of appearance, dimensions, location and structure. Having prepared histologyy slides
and staining by H&E,Verhoeff, Trichrome masson's, and P.A.S., they were studied
microscopically. Posterior surface of lens was more convex than anterior surface. The average
lens diameter and thickness were respectively measured as 1.82±0.01 and 1.14±0.02
centimeters. The average ciliary body thickness was measured as 0.7±0.01 centimeters. In
addition, as the ciliary body was seen annular, it has mean external and internal diameters as
2.9±0.07 and 2.5±0.02 centimeters. The epithelium of lens was cuboid and the lens capsule has
positive PAS reaction intensively. Also the anterior surface of capsule was thicker than posterior
surface. The density of lens fibers in sub capsular part were more than central. The elastic fibers
in lens was not observed. The ciliary process epithelium has two layers, that superficial layer
was pigmented and cuboid. Under the unpigmented epithelium, melanocytes with high pigments
were situated. Connective tissue of ciliary body has more longitudinal smooth muscle fibers,
blood and lymphatic vessels. Elastic fibers of connective tissue in ciliary body were thickness
and more. In conclusion, the lens and ciliary body of camels were similar to large ruminants
although there were little differences in anatomic dimensions and histologic characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-Humped Camel
  • Lens
  • Ciliary Body