اثر ضد دیابتی عصاره اتانولی بخش‌های هوایی گیاه Salvia syriaca در موش‌های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گیاهان جنس سالویا در تهیة فرآورده‎های غذائی و نیز در پزشکی کاربرد دارند. در تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر ضددیابتی گیاه Salvia syriaca، اثر عصاره اتانلی بخش‌های هوایی گیاه در موش‌های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. جهت القاء دیابت، موش‌های صحرایی به صورت درون صفاقی استرپتوزوتوسین را به مقدار mg/kg 70 دریافت نمودند. عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه Salvia syriaca در مقادیر 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت خوراکی به مدت 30 روز به حیوانات سالم و دیابتی شده تیمار گردید. پس از گذشت 30 روز، حیوانات بیهوش شده و نمونه‌های خون جمع‌آوری گردید. میزان گلوکز، انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، اوره، کراتینین، اسید اوریک و آنزیم‌های ALT و AST سرم اندازه‌گیری گردید. تیمار خوراکی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه Salvia syriaca به مدت 30 روز موجب کاهش معنی‌داری بر سطح گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول تام، اوره، اسید اوریک، کراتینین و فعالیت آنزیم‌های ALT و AST و افزایش معنی‌داری بر سطح انسولین در موش‌های دیابتی ‌گردید. تیمار عصاره موجب تغییر معنی‌داری بر سطح پارامترهای فوق در موش‌های سالم نگردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاه Salvia syriaca دارای اثر ضددیابتی در موش‌های صحرایی است و می‌تواند جهت مقاصد درمانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antidiabetic effect of ethanolic extract of Salvia syriaca aerial parts in normal and streptozotocin-induced diabetic rats

نویسنده [English]

  • Eidi, A. * .
چکیده [English]

Many plants of genus Salvia are used for food products and medicine. The present study was
designed to examine the antidiabetic effect of Salvia syriaca ethanolic extract in normal and
streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes in rats was induced with a single injection of
streptozotocin (70 mg/kg body weight) by intraperitoneal route. Salvia syriaca ethanolic extract
(50, 100, and 200 mg/kg body weight) were administrated orally for 30 days. After 30 days, rats
were anesthetized and blood samples were collected. Serum glucose, insulin, triglycerides, total
cholesterol, urea, uric acid, creatinine, aspartate aminotransferase (AST) and alanine
aminotransferase (ALT) levels in normal and streptozotocin-induced diabetic rats were
evaluated. Oral administration of Salvia syriaca ethanoic extract for 30 days exhibited a
significant reduction in serum glucose, triglycerides, total cholesterol, urea, uric acid, creatinine,
AST, ALT and increased plasma insulin in streptozotocin-induced diabetic rats. The
administration of extract did not change these serum parameters in normal rats. It is concluded
that Salvia syriaca has antidiabetic effect in rats and the plant should be considered as an
excellent candidate for future studies on diabetes mellitus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia Syriaca
  • Diabetes
  • Rat