مطالعه آلودگی جوندگان به لیشمانیازیس احشایی با روش‌های پارازیتولوژی، سرولوژی ومولکولی(PCR) درمنطقه سراب از استان آذربایجان شرقی در سال 91-90

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

لیشمانیازیس احشائی یکی از بیماری‌های عفونی ـ انگلی و مشترک در کشورهای حوزه مدیترانه و خاورمیانه از جمله ایران می‌باشد. عامل اصلی لیشمانیازیس احشائی در ایران لیشمانیا  اینفانتوم و مخزن اصلی بیماری، سگ و سگ‌سانان می‌باشد. عفونت‌هایی از لیشمانیا اینفانتوم در جوندگان نیز به اثبات رسیده است. این تحقیق جهت بررسی عفونت لیشمانیازیس احشائی در میان جوندگان شهرستان سراب و نقش احتمالی جوندگان در انتقال بیماری به انسان با روش پارازیتولوژی ،سرولوژی و مولکولی در سال 91-90 انجام گرفت. در این مطالعه 100جونده از چهار گونه و جنس مختلف بوسیله تله های زنده گیر صید  شد که قبل از کشته شدن، نمونه‌های خون جوندگان داخل ویال‌های پلی پروپیلن جمع‌آوری شده و با استفاده از تست آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) مورد آزمایش قرار گرفت. 1 جونده (1%) دارای تیتر سرمی مثبت و 6 جونده (6%) دارای تیترهای  سرمی پائین‌تر از مثبت و 93 جونده سرم منفی بودند. تمام گسترش­های تماسی تهیه شده از بافت کبد و طحال مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت در هیچ کدام از آنها جسم لیشمن مشاهده نشد. قسمتی از بافت طحال  و کبد جوندگان در محیط کشت NNN و RPMI 1640 کشت داده شدند، اما انگل لیشمانیا از محیط کشت‌ها جدا نشد. در نهایت از بافت طحال 100جونده استخراج DNA صورت گرفت و با استفاده از پرایمرهای اختصاصیk-DNA آزمایشPCR انجام شد و در آزمایش مولکولی باند مربوط به جنس لیشمانیا مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on infection of rodents with leishmania by parasitological, serological and molecular methods (PCR) in Sarab area, East Azerbaijan province, Iran in 2011

نویسنده [English]

  • Fallah, E.*, Shahbazi, A., Aboalsoltani, N., Bazmani, A., Khanmohammadi, M. .
چکیده [English]

Visceral leishmaniasis is a parasitic–infections and zoonotic disease in the countries of
Mediterranean basin and Middle East, including Iran. The causative agent of visceral eishmania
in Iran is leishmania infantum and dog and canines are main reservoirs. Infections of leishmania
infantum in rodents have been proved. The main objective of this investigation was to screen
leishmania infection in rodents and possible role in transmission of the disease to human by
Parasitology, Serology and Molecular methods in Sarab District, East Azarbaijan Province in
2011. In this research, 100 rodents of four species and genus were trapped alive in various
parts of the Sarab area. Before killing the caught rodents, blood samples were collected from
each of them in Polypropylene tubes and this samples were tested by direct agglutination
test (DAT). Amongst them 1(1% )rodent seropositive, 6 (6%) rodents had lower titers than
positive titer, and 93 rodents were seronegative. The smears were prepared from spleen and
liver all animals examined microscopically and did not show any amastigotes. Part of
the spleen and liver of rodents were cultured in NNN, RPMI 1640 media, but leishmania
were not isolated from cultures media. Finally, from 100 rodents spleen tissue DNA
extraction for PCR with using specific primers named k-DNA were done but any Band
linked to lishmania were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visceral Leishmaniasis
  • Rodents
  • Direct Agglutination Test (DAT)
  • Sarab