بررسی تاثیر دوزهای مختلف مکمل اسید فولیک بر نمایه‌های لیپیدی سرم در کلستاز انسدادی تجربی در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کلستاز و به دنبال آن نقص در پاکسازی کلسترول و نمک‌های صفراوی از مجاری صفراوی موجب افزایش سطح خونی کلسترول می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرمکمل اسید فولیک در میزان نمایه­های لیپیدی در سرم موشهای صحرایی مدل کلستازیس است. 81 موش صحرائی نر نژاد ویستار به صورت اتفاقی به 9 گروه تجربی(9 سر در هر گروه) تقسیم شدند. گروه 1: کنترل سالم، گروه 2:کنترل جراحی(sham) موشهای مراحل جراحی بدون ایجاد انسداد مجرای صفراوی را تحمل کردند، گروه‌های 5-3: کنترل سالم اسید فولیک، گروه 6: موشهای کلستاتیک ،گروههای 9-7: موشهای کلستاتیک تیمار شده با اسید فولیک.گروههای تیمار،اسید فولیک را به ترتیب در سه دوز(1، 5 و10 میلی گرم/کیلوگرم)، یک بار در روز از طریق گاواژ و به مدت 28روز دریافت کردند. کلستازیس بوسیله انسداد مجرای صفراوی(BDL) ایجاد شد. نمونه‌های سرمی آنالیز بیوشیمیایی شدند و نمایه‌های لیپیدی با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. موشهای گروه کلستاتیک ، غلظت بالای تری گلیسرید(TG)، کلسترول (TC)و لیپوپروتئین با چگالی پائین(LDL) را در سرم نشان دادند. تجویز مکمل اسیدفولیک در موشهای کلستاتیک به طور معنی‌داری سطوح سرمی TG و TC وLDL را کاهش و سطح سرمی لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) را افزایش داد.کلستازیس موجب افزایش کلسترول می‌شود و اسید فولیک دارای اثرات هایپولیپیدمیک و هایپوکلسترولمیک در موشهای مدل کلستاتیک است. این اثرات بر لیپیدهای خون در غلظت‌های مختلف اسیدفولیک متفاوت است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اسید فولیک می‌تواند به عنوان داروی ضد چربی خون در بیماران کلستاتیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different doses of folic acid supplementation on serum lipid profiles in experimental obstructive cholestasis in rat

نویسنده [English]

  • Mohammadian, Z. *, Eidi, A. , Mortazavi, P. , Tavangar, SM. , Asghari, A. .
چکیده [English]

Hypercholesterolemia was the result of the cholestasis and failure of cholesterol and bile salts
clearance through the bile duct.The main proposal of this study is to investigate the effect of
folic acid supplementation on serum lipids composition in a rat model of cholestasis. 81 male
Wistar rats were randomly divided into nine experimental groups with 9 rats in each
group.Group 1, normal control rats ,Group 2, sham-operated rats (The rats in this group
underwent the same procedure except that the bile duct ligation) ,Group 3, cholestatic rats
,Groups 4-6, folic acid control rats;Groups 7-9, cholestatic rats treated with folic acid; Folic acid
treated groups were given folic acid (1,5,10 mg/kg) respectively , once a day by gavage for 28
days. Cholestasis was produced by Bile Duct Ligation (BDL). Serum samples were analyzed
biochemically and lipids profile were measured according to standard protocols. cholestatic rats
group showed higher concentrations of total cholesterol (TC) , triglyceride (TG) and low density
lipoprotein cholesterol (LDL) in serum. Administration of folic acid supplementation ,
significantly decreased the serum levels of TC , TG, and LDL and increased the serum level of
high-density lipoprotein cholesterol (HDL). Cholestasis induced hypercholesterolemia and Folic
acid supplementation showed hypolipidemic and hypocholesterolemic effects in cholestatic rats.
These effects on the lipid profile varied with the different concentrations of folic acid. Our
result suggested that Folic acid can be used an antilipidemic agent in pation with cholestasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bile duct ligation
  • Cholesterol
  • Folic Acid
  • Lipoprotein