آسیب شناسی بافتی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و تحت درمان با عصاره اتانولی گیاه خرفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بیماری دیابت شیرین شامل مجموعه‌ای از اختلالات متابولیک است که روی هم باعث افزایش قند خون می‌شوند و عواملی چون ژنتیک، عوامل محیطی، عادات و سبک زندگی در ایجاد آن دخالت دارند.
در این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره الکلی گیاه خرفه بر آسیب‌شناسی بافتی پانکراس در  موش‌های صحرایی دیابتی از 36 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده گردید که در شش گروه به ترتیب شامل: 1- کنترل سالم، 2- دیابتی با استرپتوزوتوسین، 3- دیابتی با استرپتوزوتوسین و درمان با دوز 200 mg/kg عصاره خرفه به مدت 4 هفته(T1)، 4- دیابتی با استرپتوزوتوسین و درمان با دوز 400 mg/kg عصاره خرفه به مدت 4 هفته(T2)، 5-درمان با عصاره خرفه با دوز 200mg/kg به مدت 4 هفته و سپس دیابتی کردن موش‌ها با استرپتوزوتوسین(T3)، 6-درمان با عصاره خرفه با دوز 400mg/kg به مدت 4 هفته و سپس دیابتی کردن موش‌ها با استرپتوزوتوسین(T4) مطالعه شدند. پس از پایان دوره آزمایش تمام موش‌ها پس از بیهوشی، آسان کشی شده و پانکراس آنها به منظور تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی در فرمالین بافر 10% قرار داده شد.
 نتایج آسیب‌شناسی بافتی نشاندهنده تخریب جزایر لانگرهانس و نکروز سلول‌های جزایر و نفوذ سلول‌های التهابی در گروه دیابتی بود که شدت این جراحات در گروه‌های درمان با عصاره خرفه کاهش معنی‌داری را نشان داد. این کاهش در گروه‌های T3 و T4 نسبت به بقیه بیشتر بود.
نتایج این مطالعه نشاندهنده اثرات ضد دیابتی عصاره گیاه خرفه می‌باشد که احتمالاً این نقش را از طریق خاصیت آنتی اکسیدانی خود ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathologic study of pancreas in streptozotocin –induced diabetic rats treated with ethanolic extract of Portulaca oleracea (Purslane)

نویسنده [English]

  • Mortazavi. P.*, Aghaey Meybodi, M., Poosty, I., Hoseiny, S. .
چکیده [English]

Diabetes mellitus is a constellation of metabolic disorders that increase blood glucose and
factors such as genetics, environmental factors, life-style habits that are involved in creating.
In this study, to evaluate the effect of alcoholic extract of purslane on diabetic rats, 36 adult
male Wistar rats were used in six groups, respectively, including healthy controls, diabetic with
streptozotocin, diabetic with streptozotocin and treated with Purslane extract (200 mg/kg) for 4
weeks (T1), diabetic with streptozotocin and treated with Purslane extract (400 mg/kg) for 4
weeks (T2), treatment with Purslane extract (200 mg/kg) for 4 weeks thereafter induction of
diabetes with streptozotocin (T3), treatment with Purslane extract (400 mg/kg) for 4 weeks and
then inducing diabetes with streptozotocin (T4). Blood glucose was measured at the end of each
week. At the end of experiment, all rats were euthanized, and pancreas tissue samples were
placed in 10% buffered formalin and referred to pathology laboratory for histopathology slides
preparation.
Histopathological findings demonstrated islet cell necrosis and inflammatory cell infiltration in
diabetic rats. Purslane extract-treated groups showed significant reduction in the severity of the
injuries. This reduction was greater in T3 and T4 groups compared to others. The results
obtained showed anti-diabetic activities of purslane extract which is probably related to its
antioxidant properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portulaca Oleracea
  • Diabetes
  • Rat
  • Streptozotocin