تاثیردانه گیاه جو (Hordeum vulgare L.) برتکوین بافت ریه در جنین موش‌های صحرایی دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیردانه گیاه جو برتکوین بافت ریه در جنین موش‌های صحرایی دیابتی می‌باشد. مطالعه تجربی روی 60 سر موش صحرایی در 4 گروه به شرح زیر انجام گرفت: 1. کنترل، 2. غیر دیابتی + مصرف جو (روزانه 300 گرم بصورت مصرف خوراکی)، 3. دیابتی + غذای معمولی، 4. دیابتی + مصرف جو (روزانه 300 گرم بصورت مصرف خوراکی). القاء دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین ایجاد شد. در روز 21 بارداری جنین‌ها از شاخ رحمی خارج شدند؛ طول سری ـ دمی و وزن جنین‌ها اندازه‌گیری شد؛ پس از آماده‌سازی بافتی، رنگ‌آمیزی هماتوکسین-ائوزین انجام شد و بافت ریه جنین‌ها با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفت. در گروه دیابتی + غذای معمولی برونشیول ها، آلوئل‌ها و نوموسیت‌ها تکوین کمتری نسبت به گروه کنترل داشت و بیشترین عروق پرخون و التهاب دیواره‌های بینابینی در این گروه دیده شد. گروه دیابتی + مصرف جو برونشیول‌ها، آلوئل‌ها و نوموسیت‌ها تکوین بیشتری نسبت به گروه دیابتی + غذای معمولی داشت، در این گروه عروق پرخون و التهاب دیواره‌های بینابینی کمتر از گروه دیابتی + غذای معمولی دیده شد. وزن جنین‌ها در گروه دیابتی + غذای معمولی افزایش یافته بود در حالی که در گروه دیابتی + مصرف جو این مقدار تا حدودی کاهش داشت ولی معنادار نبود. طول سری ـ دمی در جنین‌های گروه دیابتی + غذای معمولی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت که مصرف جو درگروه دیابتی + مصرف جو نیز تاثیری بر رفع آن نداشت. به نظر می‌رسد که مصرف دانه جو در تکوین بافت ریه جنین موش‌های دیابتی مفید باشد. مصرف جو میتواند تا حدودی افزایش وزن ناشی از دیابت را تعدیل بخشد ولی دررفع کاهش طول سری ـ دمی ناشی ازافزایش قند بی‌تاثیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of hordeum vulgare L. on the development of lung tissues in the embryo of diabetic albino rats

نویسندگان [English]

  • F. Arbabi,
  • B Minae zangi,
  • M. Sadooghi,
چکیده [English]

The goal of this research is to see how barley grains affect the development of lung tissues in the
embryo of diabetic albino rats. An empirical study was done on 60 albino rats in four groups:
1. Control, 2. Healthy + barely diet, 3. Diabetic + normal food, 4. Diabetic + barely diet. A
peritoneal injection of streptozotocin was used to develop diabetes in the rats. In the 21st day of
pregnancy the embryos were removed from the uterine horns, weighed and measured from head
to tail. After tissue processing, H&E staining was done and the embryos’ lung tissues were
analyzed using an optical microscope. The diabetic + normal food group showed less
development in bronchioles, alveoli and pneumocyte compared to the control group and had
hyperemic vessels and the most inflamed alveolar interstitial tissue. The diabetic + barely group
had more developed bronchioles, alveoli and pneumocyte compared to the diabetic + normal
food group. This group has fewer hyperemic vessels and inflamed alveolar interstitial tissue
compared to the diabetic + normal food group. The embryos in the diabetic + normal food
increased in weight while the diabetic + barely group had a slight decrease in weight. However,
the decrease in weight was not significant. The head to tail length of the embryos in the diabetic
+ normal food decreased compared to the control group and barely had no effect on the head to
tail length in the diabetic + barely group. It seems that barely is beneficial on the development of
lung tissues in the embryo of diabetic albino rats. Barely can regulate the excess weight caused
by diabetes to some extent; however, it has no effect on the reduction of head to tail length
caused by high glucose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic
  • Barely
  • development
  • Lung
  • Streptozotocin