بررسی اثرات تسکینی، پیش بیهوشی فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه پیچ تلگرافی در مقایسه با میدازولام در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

minor گیاهی است که در فارسی به پیچ تلگرافی معروف است. در این گیاه ماده‌ای تلخ به‌نام وین سین (Vincine) تانن، پکتین، کاروتین، آلکالوئیدهای وینکامی نین، وینکامین، وین سینین، کاتارین، و اسیدهای فرمیک، استیک، اسکوربیک و گلوکوزید و نوعی ساپونین و مقادیر زیادی از آلکالوئیدهای ‌وینین Vinine و پوبسین Pubcine وجود دارد. تمام قسمت‌های این گیاه قابل مصرف اند بخصوص برگ‌هایش. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تسکینی، پیش بیهوشی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیر قطبی  گیاه پیچ تلگرافی در مقایسه با میدازولام در موش صحرایی  می‌باشد.  در این روش از  60 سر موش رت نر نژاد ویستار در گروه‌های مختلف برای آزمون‌ها استفاده شد. نیم ساعت قبل از آزمون سه فراکسیون قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی  و میدازولام با دوز (mg/kg 04/0) و دی متیل سولفوکساید (DMSO) به عنوان دارونما با حجم برابر به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در آزمون بررسی اثرات تسکینی و پیش بیهوشی مدت  Induction time وSleeping time  بر حسب ثانیه با کورنومتر ثبت شد. نتایج به دست آمده بیانگر معنی دار خواب القاء شده با کتامین در گروههای تیمار با فراکسیون قطبی عصاره بود (05/0p<). با توجه به اثرات آرام بخشی  این گیاه نتایج نشان داد که فراکسیون قطبی پیچ تلگرافی در دوز mg/kg 100 دارای اثرات تسکینی، بیش بیهوشی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of sedation and pre-anesthetic effects of polar, semi polar and non-polar fractions of vinca minor extract in comparison with midazolam in rat

نویسندگان [English]

  • A. Rezaei,
  • E. Issabeagloo,
  • M Pashazadeh, .
چکیده [English]

Periwinkle is a plant known as a Vinca minor in Persian. This plant contain bitter substance
called Vincine, Tannin, Pectin, Carotene, vincamine Alkaloids, Vinci nine, Catarin, and a kind
of Saponin and large amount of Vinine Alkaloids and Pubcine. All parts of this plant can be
used; especially the leaves that can be picked in any season and seared by heat. The purpose of
this study is evaluating sedation and pre-anesthetic effects of polar fractions, semi polar and
non-polar of Vinca minor plant in comparison with midazolam found in rats. 60 Wistar rat head
in different groups is applied in these tests. Three polar, semi-polar, and non-polar fractions and
0.04 mg/kg dose of midazolam and dimethyl sulfoxide (DMSO) with equal volume are
transfused into peritoneum as a drug, half an hour before experiment. In a test the sedation and
pre-anesthetic induction time and sleeping time effects are surveyed by seconds and recorded by
chronometer. Findings show that in medical team the mentioned doses of extract meaningful
both in infused dream by ketamine and increase in life time (p<0.01). According to sedation
and pre-anesthetic effects of this plant, studies indicate that polar fraction of Vinca minor with
100 mg/kg dose has sedation, pre-anesthetic effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedation
  • Pre-anesthetic
  • Polar
  • Semi-polar
  • Non-polar
  • Vinca Minor