پراکندگی ژن‌ انتروتوکسین A‌ در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از پنیر سفید سنتی آب نمکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مصرف مواد غذایی حاوی انتروتوکسین­های استافیلوکوکی، اغلب موجب مسمومیت غذائی می شوند. انتروتوکسین A شایع­ترین سم در مسمومیت­های استافیلوکوکی شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی پنیرهای سفید آب نمکی تهیه شده به روش سنتی به استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی ژن­ کد کننده انتروتوکسین A (sea) بود. در مجموع تعداد 120 نمونه پنیر آزمایش شدند که از این تعداد استافیلوکوکوس اورئوس از 11 (1/9%) نمونه جداسازی شد. نتایج شمارش در محدوده cfu/g 101 × 5/1تا 104 × 6/8 متغیر بود. هیچ­کدام از نمونه­ها از نظر شاخص مسمومیت با استافیلوکوکوس اورئوس در حد بحرانی (cfu/g 105>) نبود. از هر نمونه پنیر پنج کلونی مشکوک با آزمایش­های بیوشیمیایی تأیید شدند. شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس در سطح گونه براساس ژن 23S rRNA، ژن ترمونوکلئاز و ژن انتروتوکسین A به روش PCR چندگانه ارزیابی شدند. در مجموع 55 جدایه مورد مطالعه قرار گرفتند. همه جدایه­ها بعنوان استافیلوکوکوس اورئوس تأیید شدند. ژن انتروتوکسین A (sea) در 6 (9/10%) جدایه مشاهده شد.­ طبق نتایج این مطالعه ژن sea در استافیلوکوکوس اورئوس­های پنیر سفید سنتی آب نمکی وجود دارد و درصورتیکه شرایط مساعد برای رشد و تولید انتروتوکسین فراهم شود می­تواند بعنوان یک مخاطره بالقوه مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of staphylococcal enterotoxin A gene among Staphylococcus aureus isolates from traditional white–brined cheese

نویسنده [English]

  • Kh Mohammadi,
چکیده [English]

The consumption of food containing staphylococcal enterotoxins is regularly identified as the
cause of intoxication. Enterotoxin A is considered as the most common toxin in staphylococcus–
related food poisoning. The purpose of this study was to determine the prevalence of S. aureus
in traditional white–brined cheese and distribution of enterotoxin A gene (sea) among them. A
total of 120 samples was examined and S. aureus was isolated from 11 (9.1%) of the samples.
According to the results, load of S. aureus was estimated from 1.5×101 to 8.6×104 cfu/g. No
sample was in the critical cell density of >105 cfu/g. From each sample, five suspected colonies
were confirmed by biochemical tests. S. aureus isolates were further identified based on 23S
rRNA, themonuclease and enterotoxin A genes using multiplex PCR. Based on multiplex PCR
results all 55 isolates were identified as S. aureus. The enterotoxin A gene (sea) was detected in
6 (10.9%) of the isolates. In conclusion, S. aureus and sea gene was found in traditional white–
brined cheese. It seems that if the favorable growth conditions are provided, S. aureus could
proliferate and produce enterotoxin and could be regarded as a potential risk for human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional White–Brined Cheese
  • Staphylococcus aureus
  • Gene
  • Enterotoxin
  • Multiplex PCR