مقایسه دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت استاندارد برای تشخیص سالمونلا در شیر خام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، پژوهشکده بیماری های مش ترک انسان و دام، دانشکده boniadian@vet.sku.ac.ir . دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد،

2 استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،

3 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشگاه شهرکرد،

چکیده

باکتری سالمونلا از جمله باکتریهای بیماریزا است که میتواند در غذا و مواد اولیه
حضور پیدا کند. وجود این باکتری در مواد غذایی علاوه بر ایجاد بیماری میتواند
باعث افت کیفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور شود. در این مطالعه، تعداد 150 مخزن حمل شیر خام برای شناسایی و جداسازی باکتری سالمونلا در شیر
خام، برای مقایسه روشهای واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت مورد آزمایش قرار
گرفت. در این روش ابتدا شیر خام به روش استاندارد مورد کشت و آزمایش قرار
گرفت و سپس مراحل تکمیلی و شناسایی برای جداسازی باکتری سالمونلا انجام
شد. با استفاده از روش کشت، 6 نمونه کشت باکتری مشکوک، برای انجام آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)انتخاب شد که پس از آزمایش PCR و استفاده از شناساگر ژن invA نتایج آزمایش منفی شد. سپس آزمون PCR مستقیم بر روی شیرخام با استفاده از شناساگر ژن invA انجام شد. در این روش تعداد 3 نمونه از 150 نمونه مورد آزمایش مثبت گردید. در مجموع در 2% از کل نمونه ها، آلودگی به باکتری سالمونلا وجود داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که روش PCR نسبت به روشهای سنتی در شناسایی باکتری سالمونلا در شیر خام از توانایی بیشتری
برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of PCR and conventional culture for the detection of Salmonella in raw milk

نویسندگان [English]

  • M. Bonyadian, 1
  • T Zahraei salehi, 2
  • A. Mehrabani, 3
چکیده [English]

Salmonella is one of the authentic bacteria which cause illnesses, may exist in raw material and
food. The existence of these bacteria in food not only causes illnesses, but it also causes the
downfall of production quality and reduction of economic growth of the area and country. In
this study, 150 bulk raw milk samples were examined to comparison of PCR and conventional
culture for the identification of Salmonella in raw milk. Firstly raw milk was cultured and
examined through the conventional method; afterwards its supplementary procedures for
isolating Salmonella were carried out. Regarding to the results of the culture method, six
suspicious isolates were selected to carry out by PCR using invA gene. The results showed that
none of the isolates were salmonella. Secondly DNA extracted from raw milk and samples were
assessed utilizing the invA gene by PCR method. Regarding to the results 3 out of 150 examined
samples were positive. Totally 2 percent of all samples were contaminated with Salmonella.
The results of this study revealed that PCR is more potent than conventional culture methods to
identification of salmonella in raw milk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Raw Milk
  • Conventional Culture
  • PCR