بررسی حضور عوامل قارچی در بخش های مختلف مراکز جوجه کشی واقع در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، بخش قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، گروه مامایی و بیماری های تولید مثل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 مرکز بیماری های طیور، بخش دوک اداره کل دامپزشکی استان مازندران، مازندران، ایران

چکیده

جوجه کشی های مدرن امروزه نقش مهمی در گسترش صنعت طیور ایفا می کنند.
ورود تعداد زیاد تخم های واحدهای مختلف به جوجه کشی ها استعداد آلودگی
این مراکز به انواع میکروارگانیسم ها به ویژه عوامل قارچی و باکتریایی را افزایش
می دهد. تشخیص آلودگی های میکروبی و به دنبال آن مقابله با این دست از
آلودگی ها می تواند منجر به کاهش بروز بیماری در جوجه های یکروزه و
جلوگیری از ضرر اقتصادی شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان و نوع
آلودگی قارچی قسمت های مختلف واحد های جوجه کشی استان مازندران انجام
گردید. نمونه برداری با روش پلیت گذاری و با استفاده از محیط سابورو دکستروز
7 روز - 30 به مدت 14 ˚C آگار حاوی کلرامفنیکل انجام شد. پلیت ها در دمای
قرارگرفتند و سپس نوع و تعداد کلنی قارچ ها مشخص و ثبت گردید. قارچ های جدا شده در این مطالعه شامل 7 جنس: آسپرژیلوس (87/8%) ,موکور (4/3%), پنی سیلیوم (3/5%), رایزوپوس (1/6%), فوزاریوم (1/4%), آلترناریا (0/7%), کلادوسپوریوم (0/7%) بودند . آسپرژیلوس شایعترین جنس قارچی و آسپرژیلوس فلاووس با تعداد 15361 کلنی (71/4%) شایعترین گونه قارچی جدا شده از سیستم های جوجه کشی بود. در مجموع سالن هچر و ستر آلوده ترین
بخش های جوجه کشی بودند. با توجه به آلودگی زیاد مراکز جوجه کشی به انواع
قارچ ها به ویژه گونه های آسپرژیلوس تلاش برای تشخیص این آلودگی ها و
حذف یا پیشگیری از آنها امری ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of fungal agents in different parts of hatcheries in the Mazandaran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • H. Taheri, 1
  • A. Sharifzadeh, 2
  • G. Akbari, 3
  • H. Boj-Mehrani, 4
چکیده [English]

Today, modern hatchery plays an important role in the development of the poultry industry.
However, the arrival of large numbers of eggs to hatchery increase the likelihood of infection
with various microorganisms, especially fungal and bacterial contamination. Characterization of
microbial contamination and the prevention of this type pollutions can lead to decreasing the
incidence of disease in day-old chicks and prevent economic losses. The aim of the current
study was to determine fungal contamination in different parts of Mazandaran province
hatcheries. The samples were taken from different parts of hatcheries through a passive
sedimentation method onto Sabouraud dextrose agar containing chloramphenicol and incubated
at 30˚C for 7–10 days. Furthermore, the type and number of fungal colonies were recorded.
Fungal isolates belonged to seven genera: Aspergillus (87.8%), Mucor (4.3%), Penicillium
(3.5%), Rhizopus (1.6%), Fusarium (1.4%), Alternaria (0.7%) and Cladosporium (0.7%).
Aspergillus was the most common genera of isolated fungi and Aspergillus flavus with the
15361 (71.4%) number of colonies was the most common fungal species isolated from the
incubation systems. In general, Setter and Hatcher rooms were the most polluted parts of the
incubators. According to high pollution of hatchery centers with various fungi, especially
Aspergillus species Trying to diagnose, Prevent and eliminate of these contaminations seem
necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hatchery
  • Fungal contamination
  • Mazandaran