افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره برپایه دی اکسید تیتانیوم و تعیین میزان باقی ماندگی ذرات به روش تیتراسیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم مهندسی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

4 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران

چکیده

نانوپکیجینگ یکی از راهکارهای جدید بسته بندی برای افزایش کیفیت و امنیت مواد
غذایی است که استفاده از پوشش های بسته بندی نانو تحولی بزرگ در صادرات
محصولات فسادپذیر است. در این تحقیق تعداد 38 بسته خاویار ( 5گرمی)که به ترتیب 4 بسته در پوشش های عاری از نانو 4 بسته در پوشش های 6000ppm با پایه نانوسیلور و 4بسته در پوشش های 5000ppm با پایه نانوسیلور و 4بسته در پوشش های 4000ppm با پایه نانوسیلور و 4بسته در پوشش های 2000ppm با پایه نانوسیلور و 4بسته در پوشش های 1000ppm با پایه نانوسیلور در دوتکرار مورد بررسی باکتریایی و قارچی قرار گرفتند.
بعد از انجام آزمایشات میکروبی و بعد از تهیه گسترش و رنگ آمیزی گرم و تشخیص
باکتری گرم مثبت از نظر مورفولوژی بررسی و رنگ آمیزی گرم و برای یررسی بیشتر
و تعیین نوع باکتری و قارچ بر روی محیط های اختصاصی برده و کشت گردیده شد
که بعد از بررسی 24 ساعت، استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی و آسپرژیلوس
فلاووس و پنی سیلیوم در نمونه های عاری از پوشش نانو مشاهده گردیده شد و لیکن در پوشش پوشش های 5000ppm و 6000 بصورت معنی داری در کاهش رشد قارچی و باکتریایی موثر بوده، در نهایت به روش تیتراسیون به بررسی میزان نقره
موجود در خاویارهای بسته بندی شده پرداخته شد که از طریق تیتراسیون با دستگاه
تیترازور و اسید سولفریک غلیظ، میزان باقی ماندگی نقره معادل صفر درصد بود. استفاده از پوشش های 5000ppmو 6000 با pv کمتر از 0/05 بصورت معنی داری در کاهش رشد قارچی و باکتریایی موثر بوده، لذا با توجه به نتایج بدست آمده و عدم
رهاسازی ذرات نانو به درون خاویار می توان از این فن آوری جهت افزایش زمان
ماندگاری این محصول ارزنده وهمچنین ارتقاء صادرات در دنیا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the shelf life of Iranian caviar by nano silver packaging basis TIO2 and determination of residue by titration

نویسندگان [English]

 • S. Moradi, 1
 • A. Motallebi, 2
 • A. Anvar, 2
 • H. Ahari, 3
 • H. Beheshty Shirazi, 4
 • N. Rokni, 2
 • N Sohrabi Haghdoost, 2
 • A. Mokhtari, 2
 • S. Vahid, 1
 • H. Rahmannya, 5
 • N Alimohammadi, 5
چکیده [English]

Nano-packaging is among the novel packaging technologies used for increasing the quality and
safety of food materials. Nano-coating used in Nano-packaging is an enormous revolution in the
export of spoilable products.In this research, 38 caviar packs (5 gr) including 4 nano-free
coating packs, 4 nano-silver based 6000 ppm coating packs, 4 nano-silver based 5000 ppm
coating packs, 4 nano-silver based 4000 ppm coating packs, 4 nano-silver based 2000 ppm
coating packs, and 4 nano-silver based 1000 ppm coating packs were dually inspected for
bacteria and fungi. After microbial examinations and spread preparation and gram coloring and
detecting the gram bacteria in terms of morphology, further inspection for detecting the bacteria
and fungi in specific environments was attempted. After a 24-hour inspection, Staphylococcus
aureus and Escherichia coli and Aspergillus flavus and Penicillium were detected in nano-free
coated samples. However, there has been a considerable decrease in fungi and bacterial growth
in 5000 and 6000 ppm coatings. Eventually, the silver quantity in caviar packs were measured
by means of titration method and by applying tirazol and concentrated sulphuric acid, and zero
silver leftover content was detected. Moreover, 5000 and 6000 ppm coatings with P<0.05
considerably decreased fungi and bacterial growth.
As a conclusion, with respect to the achieved results and based on the fact that there is no
penetration of nano particles into caviar, the implemented technology can be used to increase the
preservation of valuable products and enhance the export industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shelf Life
 • Iranian caviar
 • Titration