اثر ضدانقباضی عصاره گیاه افدرا ماژور برگیرندههای آدرنرژیک و کانال کلسیمی رحم موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علومپایه ، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تمایل به استفاده از محصولات حاوی گیاه افدرا به دلیل خواص مطلوب
نیروزایی، چربیسوزی و ضد احتقانی افزایش یافته است. حضور ترکیبات
آگونیستی آلفا و بتا آدرنرژیک در این گیاه میتواند اثرات متفاوتی بر رحم بگذارد
و فقدان تحقیقات علمی در این زمینه ما را بر آن داشت که به منظور تعیین اثرات
عصاره آبی الکلی گیاه افدرا ماژور ب ر رحم این پژوهش صورت گیرد. جهت انجام آزمایش موشصحرایی ویستار
 (220±30)گرم مورد استفاده قرار گرفت. در حالت بیهوشی با قطع سر موشها کشته شده رحم جدا گردید و در محلول دیژالون که به آن گاز کربوژن (95% اکسیژن و 5% گاز کربنیک) دمیده میشد به برشهای 1/5 تا 2 سانتیمتر بریده شد و به ترانس دیوسر ایزومتریک در حمام بافتی متصل گردید. نتایج نشان دادند که عصاره آبی الکلی گیاه افدرا ماژور ا ثر انبساطی بر رحم داشت. غلظتهای تجمعی عصاره ( 0/0625-3 میلی گرم بر میلی لیتر) انقباض ناشی از کلرید پتاسیم ( 60 میلیمولار) و اکسیتوسین (0/25 میلی مولار) را به صورت وابسته به غلظت کاهش داد. اثر مهاری عصاره بر انقباض ناشی ازکلریدپتاسیم توسط فنوکسیبنزامین (0/001 میلی مولار) کاهش نیافت که به لحاظ آماری معنی دار نیست (P>0/05),اما وراپامیل و پروپرانولول مانع از اثر مهاری عصاره شدند که از لحاظ آماری معنی دار بودند (P≤0/05) اثرمهاری عصاره بر انقباض ناشی ازاکسیتوسین در حضور وراپامیل اثر سینرژیستی بر رحم را نشان داد که از لحاظ آماری معنی دار بود (P≤0/05)نتایج نشان دادند که مکانیسم اصلی اتساع عضله صاف رحم از طریق مکانیسم-
های آگونیستی بتا آدرنرژیکی همراه با مکانیسمهای احتمالی دیگر از جمله
کانالهایکلسیمی میباشد. این نتایج میتواند موید مصرف سنتی این گیاه باشد
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antispasmodic effect of Ephedra major extract on adrenergic and calcium channels receptors in the rat uterus

نویسندگان [English]

  • K. Yektaparast Movafegh, 1
  • N. Panahi, 2
  • G. Sadeghi Hashjin, 3
چکیده [English]

Tendency to utilize Ephedra containing products is increasing due to their favorable properties
such as energetic, fat burner, decongestant etc. Due to the presence of uterus agonism α and β
adrenergic compound and lack of systematic research on this issue, we conducted to determine
effects of the hydroethanolic extract of Ephedra major (E. Major) host on uterus. Isolated uterus
from Wistar rat (BW 220±30 g) were tested in the organ bath. Rats were anesthetized and the
uterus was isolated and placed in De Jalon solution with bubbled 95 percent O2 and 5 percent
CO2. Then, it was cut into segment of 1.5-2 cm and mounted in 25 ml chambers of organ bath.
E. Major extract had a relaxation effect on rat uterus. According to the results, the cumulative
concentration of E. Major (0.00625 - 3 mg/ml) relaxed the KCl (60Mm) - and oxytocin (0.25
Mm) - induced contraction dose-dependently (P≤0.05). The inhibitory effect of extract on
contraction induced by KCl was unaffected by phenoxybenzamine (0.001 Mm). But verapamil
(0.001 Mm) and propranolol (0.001 Mm) inhibited the relaxant effect (P≤0.05). The inhibitory
effect of extract on contraction induced by oxytocin had synergism effect by verapamil
(P≤0.05). These findings revealed that β-adrenergic receptors and presumably other channels
such as Ca2+ channels involves in inhibitory effect of E. Major extract. The results support the
possible beneficiary effects of this plant in traditional medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephedra major Herb
  • Uterus
  • Organ bath
  • Rat