بررسی اثرعصاره هیدرومتانولی پوست انار بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط آلوکسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین پیشوا، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین پیشوا،دانشگاه آزاد * اسلامی، ورامین پیشوا، ایران

3 استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین پیشوا، ایران

چکیده

امروزه قارچهای فرصتطلب بویژه کاندیدا آلبیکنس از جمله شایع ترین عوامل
مخاطرهآمیز در بیماران با ضعف سیستم ایمنی هستند. عفونتهای قارچی ناشی از
گونههای کاندیدا و افزایش روزافزون سویههای مقاوم به داروهای آزولی در بیماران
دارای نقص ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است. سمیت داروهای مورد استفاده،
ایجاد مقاومت در این قارچها و مشکلات ناشی از تداخل دارویی، ضرورت استفاده از
داروهایی با تأثیر بیشتر و سمیت کمتر را موجب میشود. مصرف انار غیر از جنبه
خوراکی آن از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی نیز قابل ملاحظه است . هدف از
 پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره هیدرومتانولی پوست انار با غلظت های 25، 50، 100 و 200 میلیگرم بر کیلوگرم بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس (ATCC10231) در توسط تزریق درونصفاقی آلوکسان ( 150 میلیگرم بر کیلوگرم) دیابتی شدند. سپس
حیوانات با خوراندن دوز عفونی کاندیدا آلبیکنس به موشهای صحرایی آلوده شدند.
انجام تیمار برای مدت 7 روز و بصورت متوالی از تمام گروه های مورد بررسی انجام
گردید و نمونه ها را روی محیط کشت قارچی، کشت داده شد و در نهایت توسط
کلنی کانت شمارش صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تیمار خوراکی عصاره
هیدرومتانولی پوست میوه انار موجب بهبود موثر عفونت قارچی حاصل از کاندیدا
آلبیکنس در موش های صحرایی دیابتی شده و قدرت اثر آن مشابه داروی ایتراکونازول
می باشد. کاهش موثر تعداد کلنی های شمارش شده در روز دوم تیمار عصاره انار مشاهده شد (p<0/001)
نتایج نشان دهنده فعالیت موثر ضدقارچی عصاره هیدرومتانولی پوست میوه انار(Punica granatum L.) علیه گونه کاندیدا آلبیکنس درحیوانات دیابتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro-alcoholic extract of peel of Punica granatum L. on growth of Candida albicans in alloxan-induced diabetic rats

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghpour, 1
  • M. Eidi, 2
  • F. Noorbakhsh, 3
چکیده [English]

Nowadays, especially opportunistic fungi such as Candida albicans are the most common risk
factors in patients who are immunocompromised. Fungal infections caused by Candida species
and increasing strains resistant to azole drugs in Immunosuppression patients are important to
enjoy. The toxicity of drugs used, the resistance of the fungus and problems from drug
interactions, necessitates the use of more effective and less toxic drugs cause the screw.
Pomegranate consumption except for nutrition is impressive for medicinal and therapeutic
effects. The aim of this study was to investigate the effect of pomegranate peel extract at doses
concentrations of 25, 50, 100 and 200 mg/kg on growth of C. albicans (ATCC 10231) in
alloxan-induced diabetic rat. The animals were made diabetic by intraperitoneal injection of
alloxan (150 mg/kg). After diabetes induction, they were infected by Candida albicans, orally.
Then, treatments of extract and Itraconazole were done orally. Sampling of fungus from month,
culturing and colony counting were done daily for evaluating effects of extract and Itraconazole
on fungal growth. The results showed that oral treatment of hydro-alcoholic peel extract
improved Candida albicans infections in diabetic rats. Its potency is similar to Itraconazole, as
synthetic drug. On the second day of treatment, significant effect of extract on growth C.
albicans was shown (P<0.001). Comparison between effects of pomegranate extract and
Itraconazole on C. albicans was significant. The results suggest antifungal effect extract of
pomegranate compared with the antifungal medication. As a result, consumption of
pomegranate extract inhibited the growth of Candida albicans in the diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate (Punica granatumL.)
  • Candida albicans
  • Diabetes
  • Rat
  • Alloxan