مطالعه تجربی فرآوری قرنیه بدون سلول شترمرغ به عنوان زنوگرافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال، قسمت مهندسی بافت و طب بازساختی، قطب علمی کودکان ایران (مرکز طبی کودکان)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
قرنیه سالم مهمترین عامل در مسیر اپتیکی چشم محسوب میشود. کوری قرنیه به
علل و شدتهای متفاوتی رخ میدهد و در اغلب موارد مناسبترین درمان پیوند
آلوگرافت است. محدودیتهای نگهداری و کمبود بافت آلوگرافت، استفاده از بافت
زنوگرافت را در کنار بیومتریالهای سنتتیک و قرنیه مصنوعی، به عنوان جایگزین
مطرح ساخته است. تحقیق حاضر با توجه به نیاز دسترسی به منابع دهنده بافتی، با
استفاده از قرنیه شترمرغ و بهرهگیری از فناوری بدون سلول کردن بافت، به تهیه
ماتریکس خارج سلولی از قرنیه میپردازد.
ده عدد سر شترمرغ از کشتارگاه تهیه شد. پس از آماده سازی و جداسازی قرنیه، با
ترکیب دو روش شیمیایی مکانیکی و دترجنت یونی، دیسک آسلولار تهیه گردید.
بهمنظور تأیید حذف سلولها و حفظ ساختار قرنیه، مقاطع بافتی با میکروسکوپ
نوری و الکترونی، مورد مطالعه ریزبینی و فوق ریزبینی قرار گرفتند. ارزیابی
شفافیت و ضخامت قرنیه به صورت ماکروسکوپی صورت گرفت.
مطالعه ریز بینی نمونههای فرآوری شده نشان دهنده حذف سلولهای قرنیه و حفظ
یکپارچه غشاء پایه بود. بررسی بافت همبندی در مطالعه فراساختاری حاکی از عدم
بهم ریختگی در ساختار کلاژنی به همراه افزایش فاصله بین دستجات کلاژنی بود.
دیسک آسلولار با درجاتی از کدورت، پس از غوطه ور سازی در گلیسرول 100
درصد شفاف گردیدمطالعه حاضر نشان داد با روش کار اشاره شده، دستیابی به بافت بدون سلول از قرنیه
شترمرغ امکان پذیر میباشد و پس از انجام سایر آزمایشها نظیر کشت سلول، ایمنی و
بیومکانیک، قابلیت کاربرد در مطالعات بالینی تجربی را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experimental study of bio-engineered free-cell ostrich cornea as xenograft

نویسندگان [English]

  • M. Fatourehchi, 1
  • H.R. Fattahian, 2
  • A.M. Kajbafzadeh, 3
چکیده [English]

Healthy cornea is a major element in optical pathway. Corneal blindness can occur due to
various causes and different severities, and almost the best effective treatment is corneal
allotransplantation. The limitation of allograft propounds the usage of other alternatives such as
xenograft besides synthetic biomaterials and keratoprostheses. The aim of the study is to
produce Extra Cellular Matrix (ECM) with decellularization method in ostrichs cornea. The
Ostrichs heads were obtained from a local slaughter house. All corneas were excised. Then
ECM was prepared by the combination of chemomechanical and ionic detergent methods.
Cellular components elimination and stromal structure were assessed by three types of
histological staining and ultra-structural studies. Corneal transparency and thickness evaluated
in macroscopic observation.
Histological staining of the decellularized cornea confirmed the complete removal of corneal
cells as well as preserving the integrity of basement membrane. The ultra-structural studies
revealed that decellularization process preserved the native structure of the stromal cornea
although the collagen bundle space increased slightly. However, after immersing the acellular
cornea in 100% glycerol, their optical properties regained to those native corneas.
The authors believe that tissue processing method of ostrich cornea which applied in present
study can be used as an alternative tissue after completing other examinations such as cell
culture, immunological and biomechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free-cell cornea
  • Extra cellular matrix
  • Xenograft
  • Ostrich