بررسی اثر اسید فولیک در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی در رت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی، تهران، ایران

4 گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کولستاز بیماری کبدی است که در صورت عدم درمان و پیشگیری مناسب
موجب فیبروز و سیروز کبدی و در نهایت مرگ می شود. به دنبال انسداد مجرای صفراوی (BDL), اسیدهای صفراوی در کبد تجمع می یابند. تجمع این مواد سمی و رخدادهای متوالی نظیر استرس اکسیداتیو و پاسخ التهابی موجب مرگ
سلولی و فیبروز می گردد. کبد اندام اصلی ذخیره و متابولیسم فولات است و
کمبود فولات رخداد معمول در بسیاری از بیماری های کبدی می باشد. مطالعه
حاضر اثر حفاظتی اسید فولیک در فیبروز کبدی تجربی را مورد بررسی قرار داده
است. 81 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 9 گروه؛ کنترل سالم، کنترلجراحی، تیمار اسید فولیک، کنترل BDL و +BDL اسید فولیک تقسیم شدند. گروه های تیمار، اسید فولیک خوراکی را در دوزهای 1, 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 28 روز دریافت کردند. شدت آسیب کبدی با اندازه گیری نشانگرهای بیوشیمیایی نظیر فعالیت AST, ALT, ALP غلظت بیلی روبین و آلبومین در نمونه سرم و فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در بافت کبد تعیین
شد. برای بررسی ساختارهای هیستوپاتولوژیک کولستاز (هایپرپلازی مجاری
صفراوی، فیبروز، نکروز و نفوذ سلول های التهابی) از رنگ آمیزی تری کروم ماسون استفاده شد. در گروه های BDL تیمار شده با اسید فولیک، فیبروز کبدی به طور معنی داری بهبود پیدا کرد و تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده به دنبال BDL در نمونه های سرم و کبد تعدیل شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اسید
فولیک دارای اثر حفاظت کبدی است و با کاهش استرس اکسیداتیو و واکنش
التهابی از تغییرات فیبروتیک بافت کبد کولستاتیک پیشگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of folic acid in cholestatic hepatic fibrosis induced by bile duct ligation Model in rat

نویسندگان [English]

  • Z. Mohammadian, 1
  • A. Eidi, 1
  • P. Mortazavid, 2
  • SM. Tavangar, 3
  • A. Asghari, 4
چکیده [English]

Cholestasis is a liver disease that, if untreated and not prevented, will cause hepatic fibrosis and
cirrhosis, and eventually death. As a result of bile duct ligation (BDL), toxic bile acids
accumulate in liver. Accumulation of these toxins and subsequent events, such as oxidative
stress and inflammatory response leads to cell death and hepatic fibrosis. The liver is the main
organ for folate storage and metabolism and folate deficiency is a common occurrence in many
liver diseases. The present study investigated the protective effect of folic acid in experimental
hepatic fibrosis. 81 male Wistar rats were classified into the nine groups؛ Control, Shamoperated
control, Folic acid, Bile duct-ligated (BDL) control, and BDL+ folic acid groups. Folic
acid treated groups were given oral folic acid (1, 5 and 10 mg/kg b.w) for 28 days. The severity
of hepatic injury was determined by measures biochemical indicators like’s activities of AST,
ALT, ALP, concentrations of bilirubin and albumin in the serum and activities of superoxide
dismutase in the hepatic samples. To assess histopathological features of cholestasis (bile duct
hyperplasia, fibrosis, necrosis and inflammatory cell infiltration), Masson’s trichrome staining
was performed. In BDL rats treated with folic acid, hepatic fibrosis was significantly
ameliorated and the serum and hepatic biochemical variation induced by BDL were moderated.
This study suggests that folic acid has a protective effect in liver. Folic acid reduced oxidative
stress and inflammatory response and thus prevented liver fibrotic changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folic Acid
  • Bile duct ligation
  • Fibrosis
  • Rat