اثر ضد انقباضی عصاره گیاه افدرا ماژور برگیرنده های آدرنرژیک و کانال کلسیمی تهی روده موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه فاماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تمایل به استفاده از محصولات حاوی گیاه افدرا به دلیل خواص مطلوب کاهش
وزن، ضد باکتری و ضد حساسیت افزایش یافته است. حضور ترکیبات آگونیستی
آلفا و بتا آدرنرژیک در این گیاه میتواند اثرات متفاوتی بر دستگاه گوارش بگذارد و
فقدان تحقیقات علمی در این زمینه ما را بر آن داشت که به منظور تعیین اثرات
عصاره آبی الکلی گیاه افدرا ماژورب ر تهیروده این پژوهش صورت گیرد. جهت
انجام آزمایش موش صحرایی نر نژاد ویستار مورد استفاده قرار گرفت. در حالت
بیهوشی با قطع سر موش ها کشته و تهی روده جدا گردید و در محلول کربس به
1 تا 2 سانتیمتر بریده شد و به ترانس دیوسر ایزو متریک در حمام بافتی / قطعات 5
متصل گردید. نتایج نشان دادند که عصاره آبی الکلی گیاه افدرا ماژورا ثر انبساطی بر تهی روده داشت. غلظت های تجمعی عصاره (0/0625-3 میلیگرم بر میلی لیتر) انقباض ناشی از کلرید پتاسیم ( 80 میلی مولار) و استیلکولین (0/1 میلی مولار) را به صورت وابسته به غلظت کاهش داد. اثرمهاری عصاره بر انقباض ناشی از کلرید- پتاسیم توسط فنوکسیبنزامین (0/001 میلی مولار) کاهش نیافت که به لحاظ آماری معنی دار نیست (P≥0/05) .اما وراپامیل و پروپرانولول مانع از اثر مهاری عصاره شدند که این اختلاف معنی دار بود (P≤0/05). اثرمهاری عصاره بر انقباض ناشی از استیلکولین در حضور هر یک از سه داروی وراپامیل، فنوکسیبنزامین و
پروپرانولول اثر سینرژیستی بر تهیروده را نشان دادند که از لحاظ آماری معنی دار بودند(P≥0/05). نتایج نشان دادند که مکانیسم اصلی اتساع عضله صاف تهی روده از طریق مکانیسمهای آگونیستی بتا آدرنرژیکی همراه با مکانیسمهای احتمالی دیگر
از جمله کانالهای کلسیمی میباشد. این نتایج میتواند موید مصرف سنتی این گیاه
باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antispasmodic effect of Ephedra major extract on adrenergic and calcium channels receptors in the rat jejunum

نویسندگان [English]

  • F. Mehrzad-Gilmalec, 1
  • N. Panahi, 2
  • G. Sadeghi- Hashjin, 3
چکیده [English]

Tendency to utilize Ephedra containing products is increasing due to their favorable properties
such as weight loos, antibacterial, antisensetive etc. Due to the presence of gastro-intestinal
system agonism α and β adrenergic compound and lack of systematic research on this issue, we
conducted to determine effects of the hydroethanolic extract of Ephedra major (E. Major) host
on jejunum. Isolated jejunum from male Wistar rat were tested in the organ bath. Rats were
anesthetized and the jejunum was isolated and placed in Krebs solution. Then, it was cut into
segment of 1.5-2 cm and mounted in 25 ml chambers of organ bath. E. Major extract had a
relaxation effect on rat jejunum. According to the results, the cumulative concentration of E.
Major (0.00625 - 3 mg/ml) relaxed the KCl (80 Mm) - and acetylcholine (0.1 Mm) - induced
contraction dose-dependently (P≤0.05). The inhibitory effect of extract on contraction induced
by KCl was unaffected by phenoxybenzamine (0.001 Mm). But verapamil (0.001 Mm) and
propranolol (0.001 Mm) inhibited the relaxant effect (P≤0.05). The inhibitory effect of extract
on contraction induced by acetylcholine had synergism effect by verapamil, phenoxybenzamine
and propranolol (P≤0.05). These findings revealed that β-adrenergic receptors and presumably
other channels such as Ca2+ channels involves in inhibitory effect of E. Major extract. The
results support the possible beneficiary effects of this plant in traditional medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephedra major Herb
  • Jejunum
  • Organ bath
  • Rat