بررسی مقایسه‌ای اثرات ضدقارچی اسانس‌های آویشن شیرازی، زیره سبز و میخک هندی در مقایسه با فرمالین بر قارچ مولد آفلاتوکسین

نویسنده

.

چکیده

خطرات استفاده از داروهای شیمیایی و نگهدارنده‌های صناعی مواد غذایی، افزایش عفونت‌های میکروبی مقاوم به پادزیست ها، توجه به بیماری های حائز اهمیت قارچی همچون آسپرژیلوزیس و مایکوتوکسیکوزیس و هم چنین فساد کپکی محصولات کشاورزی و از سوی دیگر، ظرفیت اسانس‌ها در مقابله با میکروارگانیسم ها بستر مناسبی را برای تحقیق فراهم نموده است. برای این منظور، فعالیت ضد قارچی اسانس 3 گیاه آویشن شیرازی، زیره سبز و میخک هندی در مقایسه با فرمالین بر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس (Aspergillus parasiticus ) مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی اسانس‌ها و میانگین قطر هاله رشد قارچ و درصد بازدارندگی اسانس‌ها، روش مسموم کردن محیط کشت جامد استفاده شد. نتایج نشان داد که اسانس‌های مورد آزمایش در تمام غلظت‌ها دارای اثر بازدارندگی بوده و توانایی مهار رشد قارچ اسانس‌ها بیشتر از قارچ کش شیمیایی (فرمالین) بود. بیشترین و کمترین قطر هاله رشد برای غلظت µL/L125 پس از 8 روز انکوباسیون مربوط به فرمالین و میخک هندی به ترتیب با 8/62 و1/14 میلی متر بود. میخک هندی و زیره سبز با غلظت  µL/L250 و آویشن شیرازی و فرمالین با غلظت µL/L 500 قادر به مهار کامل رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس شدند. بنابراین اسانس‌های میخک هندی و زیره سبز با درصد بازدارندگی بالا به ترتیب به عنوان بهترین اسانس‌ها برای کنترل رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس به جای استفاده از قارچ کش‌های شیمیایی، توصیه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of antifungal effects of essential oils of zataria multiflora boiss, cuminum cyminum and eugenia caryophyllata with formalin on aflatoxin-producing fungus aspergillus parasiticus

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Dangers of synthetic drugs and synthetic food preservatives, increased bacterial infections resistance to antibiotics, Due to the important fungal diseases Such as aspergillosis and Mycotoxicosis, and also mold decay of agricultural products and the capacity of essential oils against microorganisms has provided fertile ground for research. To this end, antifungal activity of essential oils of three herbs Cuminum cyminum, Zataria multiflora Boisis, and Eugenia caryophyllata, Compared with the formalin on the growth Aspergillus parasiticus was studied. To determine the minimum inhibitory concentration of essential oils and mean diameter of fungal growth, and the percentage inhibition of essential oils, poisoning solid medium was used. The results showed that essential oils tested, have Inhibitory effect at all concentrations and ability to inhibit the growth of fungal oils was more than chemical fungicides (formalin). The highest and lowest diameter of fungal growth for concentrations 125 μl/l after 8 days of incubation was associated with formalin and Eugenia caryophyllata respectively 62.8 and 14.1 mm. Eugenia caryophyllata and Cuminum cyminum essential oils with concentration of 250 μl/l and Zataria multiflora Boisis essential oil and formalin with concentration of 500 μl/l were able to inhibit completely the growth of Aspergillus parasiticus. So the essences of Eugenia caryophyllata and Cuminum cyminum with a high percentage of inhibitor, respectively, as the best essential oils for controlling the growth of Aspergillus parasiticus instead of chemical fungicides, recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus parasiticus
  • MIC
  • Antifungal effects
  • Herbals essential oils